In Eemnes kunnen de gele PMD zakken worden opgehaald bij het gemeentehuis of de gemeentewerf. Aangezien het gemeentehuis gedurende de kerstvakantie gesloten was en er in de periode redelijk veel afval te verwachten was, heeft de VVD de onderstaande schriftelijke vragen gesteld.
 
Er werden in het begin van 2021 opvallend veel PMD containers niet geleegd. In de commissie ruimte van 25 januari j.l. is daarom door de VVD Eemnes  mondeling nog gevraagd of er ook gemeten wordt hoeveel containers er worden afgekeurd en dus niet geleegd. Is hier een stijging in waar te nemen? De wethouder komt hierop terug.

2e mondelinge vraag.
Hoe kijkt het college aan tegen zwerfafval door omgewaaide containers waar geen gele zak in gebruikt was?
 
De wethouder gaat het voorstel om te kijken naar zakkenbestellen.nl wat in Laren en Blaricum in gebruik is ook voor Eemnes bekijken. Dit is toch weer positiever dan de beantwoording van de schriftelijke vragen deed vermoeden.
 
Lees verder voor de schriftelijke vragen

De Gemeenteraad van Eemnes heeft onlangs de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. Dat  was nodig omdat een aantal regeltjes aan modernisering toe waren.

Net als hondenpoep is ook paardenmest in dit paardendorp een bron van ergernis. Het College had dus bedacht dat een ruiter van een paard dat wat laat vallen in de bebouwde kom dit meteen moest opruimen. Op zich een loffelijk streven maar.. Hoe dan?

De ruiter rijdt op zijn paard door ons dorp, en oeps… het paard heeft hoge nood en deponeert het een en ander op het fietspad. De ruiter moet dan afstappen, de rommel opscheppen met een schep die hij /zij dan kennelijk geacht wordt bij zich te hebben en het spul dan in een zak doen en meenemen naar een plaats waar jet het kan deponeren. Niet alleen onhandig maar in bepaalde situaties ook verkeersonveilig.

Eemnesser VVD stemt tegen lagere ophaalfrequentie van het PMD afval.

Tijdens de evaluatie van het afvalbeleid, heeft de Eemnesser VVD tegen het voorstel van het DB/PvdA college gestemd om van een twee wekelijkse ophaal frequentie van de PDM bak naar een 3 wekelijkse frequentie te gaan.

 s

Ook Eemnes moet, als kleine gemeente, een bijdrage leveren aan de klimaatverbetering door de koolstofdioxide uitstoot te verlagen.

Er is ten opzichte van 2009 een duidelijke reductie te zien maar die stagneert nu al een paar jaar. In het afgelopen jaar werd een schamele 1% reductie gerealiseerd.

Dat was aanleiding voor het College om aan de Gemeenteraad te vragen welke stappen de voorkeur verdienen om de dalende lijn weer op te pakken.

De uitkomsten van die discussie zijn voor de VVD een grote teleurstelling geworden.

Uit de rapportage blijkt dat een tweede zonneveld de enige snelle manier is om een aanzienlijke verdere reductie op korte termijn te behalen. We hebben al geïnvesteerd in een dure extra aansluiting bij het huidige zonneveld. Logisch zou je zeggen, dat gaan we meteen doen.

Maar nee…. Dorpsbelang wil het niet. De redenen zijn onduidelijk: "het zou lelijk zijn". En… Dorpsbelang wil gaan inzetten op ultradiepe geothermie. Daar kwam een rapportje van dat stelt dat we over 5 jaar misschien kunnen beginnen met de uitrol daarvan tegen een miljardenbedrag dat misschien in 2035 leidt tot meerdere centrales in Eemland. Daarvoor is nog wel nodig dat het onderzoek in 2023 succesvol wordt afgerond en dat investeerders gevonden worden. Allemaal nog uiterst onzeker en ver weg.

De Eemnesser VVD kiest voor nascheiding. Maar wat is nascheiding nu precies? In plaats van aan de bron bij de consument te scheiden (grijsbak + PMD bak) worden deze bakken samengevoegd en vindt scheiding van de verschillende soorten vuilnis plaats bij het scheidingsstation.

Er zijn talloze rapporten die elkaar tegenspreken in welke situatie en welke vorm van scheiden beter is. Hetzelfde geldt voor de kosten die dit met zich meebrengt.  In de gemeente Eemnes is al gebleken dat de beoogde kostenbesparing, die met het invoeren van de PMD bak beoogd werd, niet gehaald is. In tegendeel de kosten blijven stijgen. Het blijkt dat het kostenplaatje zich ontwikkelt met de keuzes die de maatschappij maakt. Des te meer gemeenten een bepaald beleid volgen, des te lager de kosten zullen worden van dit specifieke beleid. Het kostenplaatje is afhankelijk van meerdere factoren die de gemeente niet allemaal in de hand heeft. Deze factoren zijn o.a. belastingheffingen, nationale en internationale ontwikkelingen in de keuzes van afvalverwerking en de investeringen die hiermee gepaard gaan.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl