Zorg en Welzijn 

VVD Eemnes wil zorg op maat voor jong en oud

Een beschaving wordt afgemeten aan hoe zij omgaat met diegenen die afhankelijk zijn van zorg. De gemeente vervult een steeds belangrijkere rol hierin. Zij kan niet alles maar kan daar wel veel aan doen om het welzijn van de bewoners te verbeteren. Bijvoorbeeld een snellere indicatiestelling, een zorgbehandelplan coördineren voor hen die ontslagen worden uit een ziekenhuis of tijdelijke zorginstelling, informatieoverdracht coördineren tussen diverse zorgverleners richting zorgvragenden en hun familie. En zorgwijkteam kan hier snel duidelijkheid in brengen.

Juist de gemeente heeft hierin, via de WMO, niet alleen een sturende taak maar ook de verantwoordelijkheid voor deze groep inwoners die een gewild of ongewild een beroep doen op ondersteuning van de gemeente.

Dit geldt niet enkel voor ouderen maar zeker voor volwassenen en jeugd. Voor iedereen! Ook als familie of de directe omgeving een probleem ervaren, kunnen ze de hulp inroepen van de wijkteams. Daarbij moet het uitgangspunt zijn dat alle ondersteuning via één coördinerende hulpverlener gerealiseerd wordt.

Het vertrouwen in een samenleving waarin mensen zich kunnen ontplooien en zelfredzaam zijn is een speerpunt van VVD Eemnes. Iedereen die, buiten eigen schuld (tijdelijk of permanent), niet volledig zelfstandig kan functioneren wordt door de gemeente ondersteund. De invoering van de nieuwe WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) maakt dit mogelijk.

VVD Eemnes wil dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven in hun eigen omgeving, met de daarbij benodigde ondersteuning. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt en daarom stimuleert VVD Eemnes kleinschalige zorgprojecten. 

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl