Landbouw en Natuur belangrijk voor Eemnes

 

Landbouw

De VVD Eemnes vindt de grondgebonden landbouw de belangrijkste drager van het cultuurlandschap. De ontwikkeling van de landbouw moet aansluiten op de kernkwaliteiten van de Eempolder

Gezonde agrarische bedrijven, beheer van weidevogels en verbetering van de biodiversiteit dragen bij aan deze kernkwaliteiten.

Ruimtelijk beleid, gericht op het behoud van grondgebonden landbouw, is essentieel. Nu is het zo dat bestemmingsplannen weinig toelaten. Voor heel veel ontwikkelingen is eerst de instemming van het college noodzakelijk. De VVD Eemnes vindt het juist belangrijk dat ruimte geboden wordt en bestemmingsplannen zijn voorbereid  op toekomstige ontwikkelingen.

Nevenfuncties, ook voor beperkte recreatieve activiteiten, moeten mogelijk zijn. De invloed op de ruimtelijke ordening hiervan moet wel beperkt blijven en geen hinder veroorzaken voor andere agrarische ondernemers.

 

VVD Eemnes ziet voldoende mogelijkheden om de veehouders in hun Eemlandschap te behouden. Innovaties die er ruimschoots zijn, gericht op het verbeteren van de productie en het dierenwelzijn ondersteunen wij van harte. Wij stimuleren duurzaamheidsmaatregelen.

Wij vinden het van belang dat er een goed overleg is van B&W met de vertegenwoordigers van de boeren. Samen moet naar mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen gezocht worden.

Natuurbeheer.

Een goede samenwerking tussen gezonde agrarische bedrijven, natuurmonumenten en vogelwerkgroep versterken het leefgebied van weidevogels en andere dieren in dit unieke leefgebied.

De open polders van Eemland en de resultaten die daar de afgelopen jaren zijn behaald hebben er toe geleid dat dit gebied tot kerngebied voor weidevogels is bestempeld.

Dit is bereikt met extra inspanning van boeren en vrijwilligers. Dit  moet door kunnen gaan.

Recreatie

Naast de grondgebonden landbouw en de natuur is er ruimte voor recreatie. Genieten van de polder door er te fietsen en te wandelen.  Het trekpontje over de Vaart verbindt de beide polders en een wandeltocht over het Nesserpad (klompen pad van 10 kilometer) biedt de recreant goede mogelijkheden. Buiten het broedseizoen is er een prachtige route te bewandelen door het natuurgebied. De vogelkijkhut aan het Eemmeer en de vogelboulevard zijn zeer populair bij de recreant.

Volgorde

De VVD Eemnes kiest voor deze volgorde: landbouw, weidevogels en enkele afgestemde recreatieve mogelijkheden.

Op deze manier blijft de Eempolder behouden voor het geen waarvoor ze bedoeld is.

 

 

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl