Bestuur

en Financiën

VVD Eemnes wil dat Eemnes een financieel gezonde gemeente blijft zonder lasten verhoging.

Eemnes heeft altijd een goede financiële positie gehad en VVD Eemnes wil deze behouden, zonder lastenverzwaringen. En daarom moeten wij heldere keuzes maken: wat doet de gemeente wel en wat niet, en voor de zaken die zij wél doet: wat doet de gemeente zelf, waar zoekt zij samenwerking?

Als samenwerking gezocht met worden voor het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van Eemnes en haar inwoners is VVD Eemnes voorstander van regionale samenwerkingsverbanden. Economie, bereikbaarheid, voorzieningen en recreatie houden niet op bij de gemeentegrens. De meeste inwoners van Eemnes voelen zich verwant met Gooi en Vechtstreek. Want daar gebeurt het. Zorg, school, winkelen, restaurantbezoek. Hieruit spreekt een grote verbondenheid met het Gooi. Die verbondenheid wil VVD Eemnes nastreven voor de inwoners van Eemnes.

Gemeentelijke herindelingen zijn aan de orde van de dag. Voor die realiteit mogen we onze ogen niet sluiten. Daarom moet er actief overlegd worden met de ons omringende gemeenten om binnen het mogelijke tot het beste voor Eemnes te komen, waarbij VVD Eemnes zich te allen tijde sterk zal maken voor behoud van het dorpse karakter van Eemnes.

 

 

Het waarborgen van veiligheid is een kerntaak van de overheid. De gemeente moet zorgdragen voor een goede bereikbaarheid voor hulpdiensten (brandweer, politie, ambulances) van alle wijken. De politie moet optreden tegen alle vormen van criminaliteit, groot en klein. Handhavingsbeleid door de gemeente richt zich primair op die zaken waarbij de veiligheidsbeleving van de inwoners of hun gezondheid in het geding zijn; VVD Eemnes wil dat er alert gereageerd wordt op signalen uit de samenleving. De politiemensen en BOA’s verdienen onze steun en waardering, net zo als de vrijwilligers van de brandweer; waar nodig zorgt de gemeente er voor dat zij hun belangrijke taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

 

VVD Eemnes vindt het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. En als de deskundigheid op een bepaald gebied  bij de eigen ambtenaren ontbreekt, dan moet gekeken worden naar samenwerking met deskundige ambtenaren van andere gemeentes. Externe inhuur wordt zoveel mogelijk tegen gegaan.

Belangrijke taken voor een gemeente! Daarom is een goed bestuur noodzakelijk. En om verzekerd te zijn van een goed bestuur is het belangrijk dat er continu aandacht is voor de integriteit van dat bestuur.

Belasting heffen is noodzakelijk om het bestuur en de voorzieningen in de gemeente op peil te houden. Maar een belasting als de onroerendezaakbelasting (OZB) mag nooit een melkkoe worden om de ‘gaten’ te dichten. VVD Eemnes streeft naar gelijkblijvende en daar waar mogelijk lagere woonlasten.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl