VVD Eemnes 

Verkiezingsprogramma 2018-2022

SAMEN THUIS IN EEMNES

Klik hier om het volledige programma te downloaden.

Inhoud

 

 1. Introductie.................................................................................................................................
 2. VVD Eemnes heeft de volgende kernpunten:............................................................................
 3. Bestuur en Financiën................................................................................................................
 4. Wonen.......................................................................................................................................
 5. Ondernemen en werken............................................................................................................
 6. Duurzaamheid en milieu...........................................................................................................
 7. Onderwijs.................................................................................................................................
 8. Zorg en welzijn..........................................................................................................................
 9. Groen........................................................................................................................................
 10. Sport, kunst en cultuur...........................................................................................................
 11. Mobiliteit.................................................................................................................................
 12. Veiligheid................................................................................................................................

 

 

                 

1.         Introductie

 

VVD Eemnes is inmiddels niet meer weg te denken; in elke raads- en raadscommissievergadering laat de VVD haar liberale mening horen en beslist zij mee over voorgestelde maatregelen. Ondanks een nog kleine bezetting heeft de VVD Eemnes fractie op belangrijke terreinen een aantoonbare positieve invloed gehad.

 

Zo is o.a. op initiatief van VVD Eemnes het Huis van Eemnes ontstaan, is de gemeentewerf dagelijks geopend, heeft VVD Eemnes een vooronderzoek voor plaatsing van een verzorgingstehuis op de plaats van de Hilt mogelijk gemaakt én is het vestigingsbeleid voor het bedrijventerrein verruimd. 

 

In Eemnes is het goed toeven voor jong en oud. Dat kenmerkt zich door prettig wonen, een veilige en mooie omgeving en het hebben van goede voorzieningen. Kortom een plek waar je je prettig voelt. VVD Eemnes wil dit behouden en versterken. 

 

Voorop staat dat VVD Eemnes de bijzondere kwaliteiten van de Eemnessers wil benutten en volop ruimte wil bieden voor verdere ontwikkeling. De inwoners “maken” het dorp. Zij moeten kansen krijgen om zich te ontplooien en zelfredzaam zijn. VVD Eemnes wil dat voor alle Eemnessers: sociaal- liberaal.

 

Voor een liberaal is Vrijheid van groot belang. De Eemnesser saamhorigheid en het onderling vertrouwen is groot. VVD Eemnes vindt dat dit zo moet zo blijven. Eemnes biedt kansen en mogelijkheden.  Leven zoals je wilt leven maar met eigen verantwoordelijkheid en daar waar nodig een helpende hand. 

                 

2        VVD Eemnes heeft de volgende kernpunten:

 

Bestuur en financiën

VVD Eemnes wil dat Eemnes een financieel gezonde gemeente blijft zonder lasten verhoging.

 

Wonen

VVD Eemnes wil dat er woningen worden gebouwd voor iedereen en wil investeren in de ontwikkeling van een verzorgingshuis met aanleunwoningen.

 

Ondernemen en werken

VVD Eemnes wil dat Eemnes aantrekkelijk is voor ondernemers.

 

Duurzaamheid en milieu

VVD Eemnes wil investeren in het duurzaam maken van bestaande woningen en collectieve energievoorziening.

 

Onderwijs

VVD Eemnes wil veilige en frisse scholen.

 

Zorg en welzijn

VVD Eemnes wil zorg op maat voor jong en oud.

 

Groen

VVD Eemnes wil investeren in een groene en fleurige openbare omgeving.

 

Sport, kunst en cultuur

VVD Eemnes wil investeren in sociale cohesie.

 

Mobiliteit

VVD Eemnes verlangt veilig verkeer voor iedereen.

 

Veiligheid

VVD Eemnes wil investeren in eigen handhavers en buurtpreventiegroepen.

                 

3.        Bestuur en Financiën 

VVD Eemnes wil dat Eemnes een financieel gezonde gemeente blijft zonder lasten verhoging.

 

Eemnes heeft altijd een goede financiële positie gehad en VVD Eemnes wil deze behouden zonder lastenverzwaringen. 

 

VVD Eemnes wil een daadkrachtig bestuur met een deskundig en dienstverlenend ambtenarenapparaat. VVD Eemnes vindt dat het lokale openbaar bestuur er is voor haar inwoners. VVD Eemnes staat voor een gemeentebestuur dat met de inwoners de verbinding maakt om oplossingen te zoeken.

 

Voor het behartigen van de belangen van Eemnes en haar inwoners is VVD Eemnes voorstander van regionale samenwerkingsverbanden. Eemnes is gebaat bij een sterke samenwerking. Economie, bereikbaarheid, voorzieningen en recreatie houden niet op bij de gemeentegrens. Daarom vindt VVD Eemnes het belangrijk om goede banden te hebben met en om te focussen op de gemeenten in de HBEL-regio: Huizen, Blaricum en Laren. Wederzijds vertrouwen en overleg op basis van gelijkwaardigheid is de voorwaarde. 

 

VVD Eemnes eist van de gemeente dat er meer duidelijkheid komt naar de inwoners en ambtenaren hoe de toekomst er uit gaat zien. Iedereen heeft recht op duidelijkheid!

 

De huidige samenwerking binnen de HBEL op het gebied van WMO en het sociaal domein gaat goed. Dat wil VVD Eemnes behouden en waar mogelijk versterken.

 

Voor zoveel mogelijk producten is de gemeente Eemnes 24 uur per dag digitaal bereikbaar. U kunt uw zaken regelen, wanneer het u uitkomt. Persoonlijk contact is op afspraak altijd mogelijk.

 

VVD Eemnes vindt het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. De gemeentelijke houding moet zijn: “wat kunnen wij samen mogelijk maken”.

 

Belasting heffen is noodzakelijk om de voorzieningen in de gemeente op peil te houden. Maar een belasting als de onroerendezaakbelasting (OZB) mag nooit een melkkoe worden om de ‘gaten’ te dichten. VVD Eemnes streeft naar gelijkblijvende en daar waar mogelijk lagere woonlasten. 

 

Daarentegen staat VVD Eemnes voor verminderen van regelgeving. Een regel welke niet meer van deze tijd is, is de hondenbelasting. VVD Eemnes wil daarom deze afschaffen. 

4.        Wonen 

VVD Eemnes wil dat er woningen worden gebouwd voor iedereen en wil investeren in de ontwikkeling van een verzorgingshuis met aanleunwoningen.

 

Om een dynamische en vitaal Eemnes te waarborgen is het nodig om een gevarieerd woningaanbod aan te bieden aan onze inwoners. De gezinssamenstelling verandert. Ruim 30% van de bevolking is alleenstaand, zowel jong als oud. Dat betekent dat de behoefte aan meer kleinere woningen, voorzien van alle comfort, sterk stijgt.

 

In de Zuidpolder wordt in nauw overleg met bewoners een prachtige wijk gerealiseerd. Het plan Zuidpolder, dat mede door VVD Eemnes gerealiseerd is, is volop in ontwikkeling. Creativiteit, variatie en een duurzame bouw in alle prijsklassen zijn kenmerkend voor de uitbreiding van Eemnes.

 

VVD Eemnes wil een geleidelijke groei in de Zuidpolder realiseren. De groei van Eemnes mag nooit of te nimmer het dorpse karakter aantasten. Eemnes is een groene gemeente, die moet bewaard blijven om ruimte en authenticiteit te behouden. 

 

Met de vergrijzing neemt de behoefte aan zorg in en nabij de eigen woning toe. Naast senioren zoeken ook kwetsbare groepen zorg en veiligheid in de eigen woonomgeving. Voor deze groepen maakt VVD Eemnes zich sterk.

 

In het gebied tussen de Eemhof en de Hilt zijn nu woningen gepland. Gezien de huidige centrale ligging van de Hilt is dit een uitstekende locatie voor een verzorgingshuis met aanleunwoningen. VVD Eemnes vindt het belangrijk dat hulpbehoevenden voor verzorging terecht kunnen in Eemnes en dichtbij hun familie kunnen blijven wonen. 

 

 

                 

5.       Ondernemen en werken 

VVD Eemnes wil dat Eemnes aantrekkelijk is voor ondernemers.

 

Niet de lokale overheid, maar het bedrijfsleven creëert werkgelegenheid. VVD Eemnes vindt dat de gemeente zoveel mogelijk moet doen om bedrijven die zich in Eemnes willen vestigen en gevestigd zijn te faciliteren.

 

VVD Eemnes vindt het belangrijk dat het bedrijventerrein van Eemnes voor ondernemers aantrekkelijk is om zich daar te vestigen. De goede ligging in het centrum van de randstad draagt hieraan bij. Ondernemers zijn de aanjagers van de lokale economie. Naast de aantrekkingskracht voor de consument vormen zij een bron van werkgelegenheid.

 

Voor nieuw uit te geven bedrijventerreinen wil VVD Eemnes ruime vestigingsmogelijkheden bieden met zo min mogelijk belemmeringen.

 

VVD Eemnes is, gezien de toenemende kwaliteit van digitale communicatie, van mening dat beroep of kantoor aan huis binnen ieder bestemmingsplan zo ruim mogelijk moet worden toegestaan, natuurlijk met uitzondering van overlast gevende activiteiten.

 

De agrarische sector en de daarvan afgeleide bedrijven zijn belangrijke economische pijlers in onze regio. VVD Eemnes heeft veel waardering voor de ondernemers in deze sector. Door de juiste voorwaarden te scheppen en de nodige ruimte te creëren wil VVD Eemnes de agrarische sector stimuleren om door te ontwikkelen. Innovatie in samenhang met de omgeving en gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing en werkgelegenheid is hierbij het middel.

 

De gemeente stelt geen zwaardere eisen dan de wetgever heeft bedoeld en zorgt dat alle procedures binnen de wettelijke termijnen worden doorlopen. VVD Eemnes wil globalere bestemmingsplannen, waarbij niet alles tot op de laatste millimeter is geregeld. Juist het bestemmingsplan moet ruimte geven voor ontwikkelingen en groei. 

 

 

                 

6.        Duurzaamheid en milieu

VVD Eemnes wil Investeren in het duurzaam maken van bestaande woningen en collectieve energievoorziening.

 

Duurzaamheid is: ‘Verantwoordelijk zijn voor toekomstige generaties’.

 

VVD Eemnes onderschrijft de klimaatdoelstellingen van de landelijke overheid en kiest voor stimuleren van wat duurzaam is. Eemnes profileert zich als duurzame gemeente en VVD Eemnes wil innovatieve bedrijven aantrekken met kennisontwikkeling en daarmee de economie stimuleren.

 

Iedere vorm van innovatie, gericht op duurzame economische vooruitgang, moedigt VVD Eemnes aan. De gemeente onderschrijft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), handelt daarnaar én stimuleert de circulaire economie.

 

Gemeente Eemnes moet meer budget vrijmaken, en slim inzetten, om de transitie van bestaande woningen naar duurzame woningen te bewerkstelligen.

 

Verbeteren van milieu en werken aan duurzaamheid kan zonder betutteling en beperkingen.

Investeren in duurzame energie is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende energie te hebben. Bovendien verminderen we zo de uitstoot van CO2, wat het klimaat ten goede komt.

 

VVD Eemnes is tegen het uitputten van fossiele brandstoffen en wil daardoor uitbreiding van het aardgasnet beperken. Alternatieve energievoorziening doormiddel van o.a. aardwarmte, koude warmte opslag en zonne-energie moet zo veel mogelijk worden gestimuleerd.

 

Collectieve energie voorziening op wijk en /of straat niveau is een goede oplossing om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

 

Duurzaam hoeft niet duurder te zijn. Voor VVD Eemnes betekent duurzaam niet alleen verminderende milieudruk maar ook verbetering van economische factoren op lange termijn. Er moet een evenwicht zijn tussen de belangen van mensen, milieu en economie. Voor nu en vooral voor toekomstige generaties.

                 

7.        Onderwijs 

VVD Eemnes wil veilige en frisse scholen

Onderwijs is de basis voor mensen om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen. Het onderwijs streeft naar een gelijkwaardige ondersteuning van alle leerlingen in hun ontwikkeling tot zelfredzaam mens. Leerplichtambtenaren, hulpverleners en ouders moeten goed samenwerken bij de aanpak van risicojongeren. 

 

VVD Eemnes wil dat alle leerlingen in Eemnes gebruikmaken van goede en frisse scholen én pleit voor additionele lessen en kennis in het basisonderwijs. Voorbeelden hiervan zijn: EHBO les, budget coach en omgaan met sociaal media.

 

VVD Eemnes is voor een veilige onderwijsomgeving, iedere school is veilig bereikbaar; lopend, op de fiets of met de auto.

                 

8.        Zorg en welzijn 

VVD Eemnes wil zorg op maat voor jong en oud

 

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen.  Als het belang van het kind wordt geschaad grijpt de overheid in. Zo nodig schakelt zij Jeugd- en Gezinszorg in. Ook als ouders en kinderen zelf een probleem ervaren, kunnen ze de hulp inroepen van Jeugd- en gezinszorg.

 

Gezinnen die ondersteuning nodig hebben maken gebruik van één hulpverlener die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. Voorkomen is beter dan genezen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, wil VVD Eemnes dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. Deze zorg moet voor jeugd én volwassenen binnen één regio geboden worden.

 

Het vertrouwen in een samenleving waarin mensen zich kunnen ontplooien en zelfredzaam zijn is een speerpunt van VVD Eemnes. Iedereen die, buiten eigen schuld (tijdelijk of permanent), niet volledig zelfstandig kan functioneren wordt door de gemeente ondersteund. De invoering van de nieuwe WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) maakt dit mogelijk.

 

VVD Eemnes wil dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven in hun eigen omgeving, met de daarbij benodigde ondersteuning. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt en daarom stimuleert VVD Eemnes kleinschalige zorgprojecten. 

 

VVD Eemnes wil werken vanuit het principe: ‘vertrouwen waar mogelijk, controle waar nodig’. Nieuwe en innovatieve ondernemers en zorgaanbieders horen ruimte te krijgen om hun voorziening en aanbod onder de aandacht te brengen. Hierin is de gemeente regievoerder. Niet het aanbod van zorgproducten staat centraal maar de vraag van de inwoner.

 

VVD Eemnes vindt dat bedrijven die werkgelegenheid bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteund en gestimuleerd moeten worden

                 

9.        Groen

VVD Eemnes wil investeren in een groene en fleurige openbare omgeving

 

VVD Eemnes streeft ernaar om de groenste gemeente van Nederland te worden en hecht waarde aan een hoge kwaliteit van de leefomgeving die de gezondheid ten goede komt. 

 

Het eerste wat u merkt van de gemeente is als u de deur uitstapt: de stoep, de weg, de perken en grasveldjes. Deze buitenruimte is voor veel inwoners wat ze dagelijks merken van de gemeente, het onderhoud hiervan ziet VVD Eemnes als kerntaak van onze gemeente en VVD Eemnes wil dat het onderhoud aanzienlijk wordt verbeterd.

 

VVD Eemnes vindt dat de bodem is bereikt qua bezuinigingen op het onderhoud op het groen en de wegen. Nog meer bezuinigen leidt tot onveilige situaties en heeft een negatieve invloed op onze mooie groene gemeente. Nu nog meer bezuinigen op onderhoud van groen en wegen is ook financieel onverstandig omdat er na enkele jaren een zeer dure inhaalslag noodzakelijk is.

                 

10.     Sport, kunst en cultuur 

VVD Eemnes wil investeren in sociale cohesie. 

 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. VVD Eemnes vindt het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. VVD Eemnes zet zich al jaren in voor goede sportvoorzieningen en zal dat blijven doen.

 

VVD Eemnes draagt sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang een warm hart toe en stimuleert deze om nauw samen te werken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.

 

Eemnes heeft een cultureel en historisch erfgoed en we zijn zuinig op onze monumenten. Cultuur geeft vorm en inhoud aan de samenleving, o.a. de historische kring, comité 4&5 mei, Rondje cultuur en de bibliotheek hebben hierin een verbindende rol.

 

Het Huis van Eemnes, die gerealiseerd wordt op initiatief van VVD Eemnes, wordt de centrale ontmoetingsplaats van de gemeenschap. In deze nieuwe en duurzame accommodatie komen Eemnessers bij elkaar voor (binnen)sport, cultuur, educatie, informatie, advies, zorg en welzijn.

 

In Eemnes is ruimte voor evenementen en festiviteiten. VVD Eemnes zoekt steeds naar een balans tussen het plezier van de bezoeker, organisatoren en het belang van de omwonenden. Evenementen en festiviteiten geven reuring. De gemeente waakt ervoor dat de scheidslijn tussen plezier en overlast niet overschreden wordt.

                 

11.       Mobiliteit

VVD Eemnes verlangt veilig verkeer voor iedereen

 

Voor VVD Eemnes staat veiligheid te allen tijde voorop. Voetgangers en fietsers moeten zich veilig en eenvoudig kunnen verplaatsen binnen de gemeente. 

 

VVD Eemnes vindt een veilige schoolomgeving een must. Hier hoort het creëren van een verkeersveilige omgeving bij. Wel moet er voldoende aandacht worden besteed aan de gevolgen voor hulpdiensten, ambulancevervoer en landbouwverkeer. 

 

Het verkeer op de snelwegen is fors toegenomen. Zowel op de A1 als de A27. De wegen worden verbreed, de gevolgen voor Eemnes zijn enorm. Denk aan geluid en fijnstof. Met het oog op de groei van Almere, ontwikkeling van vliegveld Lelystad is VVD Eemnes voorstander voor het onderzoeken naar de mogelijkheid voor het realiseren van een overkapping over de A27 bij Eemnes. Voordeel is dat de overlast vermindert, minder fijnstof en geluid in Eemnes, en dat oost en west Eemnes weer met elkaar verbonden worden via de groenzones en fietspaden boven op de overkapping.

 

Met de vergrijzing van de bevolking neemt het gebruik van rollators sterk toe. Eemnes moet daarom rollatorvriendelijk zijn.

 

De auto is voor velen onontbeerlijk. Voldoende parkeergelegenheid en doorstroming is noodzakelijk. VVD Eemnes is tegen het opheffen van parkeerplaatsen. Wanneer dit toch gebeurt moeten er alternatieve parkeerplaatsen aangeboden worden.

 

VVD Eemnes wil zich voorbereiden op de toekomst. Het type verkeer verandert in rap tempo. Snelle E-bikes worden belangrijker voor woon, werk en schoolverkeer. Belangrijke interlokale fietsverbindingen in Eemnes moeten daarom zo zijn ingericht dat zij daarvoor geschikt zijn.

 

Tevens stimuleert VVD Eemnes emissie loze mobiliteit. Dit is goed voor de luchtkwaliteit in onze leefomgeving (en dus voor de gezondheid), goed voor reductie van de CO2-uitstoot en goed voor aanjagen van innovatie. Dus ruim baan voor fietsen, doorgaande fietsroutes en verduurzaming van auto en Openbaar Vervoer.

 

                 

12.      Veiligheid 

VVD Eemnes wil investeren in eigen handhavers en buurtpreventiegroepen

 

Eemnes is een veilige gemeente door de betrokkenheid van haar inwoners met ondersteuning van buurtpreventie, politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en VVD Eemnes wil dit behouden.

 

VVD Eemnes wil dat je in Eemnes veilig over straat kunt. De hulpdiensten komen in geval van nood snel en binnen de afgesproken aanrijtijd. Elke inbraak, ongeval of brand die voorkomen kan worden, is winst. 

 

Het is belangrijk dat de inwoners van de Eemnes zich veilig blíjven voelen. Voldoende politietoezicht ligt daar aan de basis, maar ook de inzet van onze eigen handhavers, buurtpreventie en WhatsAppgroepen kan daaraan bijdragen. Die veiligheid is de basis om je te kunnen ontwikkelen, om te kunnen ontdekken en om plezier te maken.

 

Burgernet 2.0 moet door de gemeente worden ingevoerd zodat de WhatsApp gebruikers informatie van de politie direct kunnen ontvangen maar ook verdachte situaties direct kunnen melden aan de politie.

 

De gemeente kan nog meer doen aan veiligheid door middel van veiligheidsavonden te organiseren waar de ervaringen van de WhatsApp-groepen uitgewisseld worden. Zo leer je van elkaar en maak je Eemnes samen veiliger.

 

Als iemand zich niet houdt aan regels, wil VVD Eemnes dat er streng en duidelijk wordt opgetreden door de bevoegde instanties.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl