In de commissie van 7 september jl., zijn drie insprekers gekomen om hun visie te geven op het maaibeleid dat door de gemeente is opgesteld. 

Jantien de Loor van Eemland 300, Kees Eek van de Akoe en Nelleke Bari van IVN kwamen hun kennis van de flora en fauna met ons delen, om college en raad te overtuigen dat de huidige maaimaatregelen niet voldoen.

Na enthousiaste verhalen over het groeien en bloeien van de bermen, bleken de commissieleden zich in hun verhalen te kunnen vinden. Hun voorstel om 2-3 keer te maaien per jaar, zodat schadelijke kruiden zoals distels en zuring niet tot bloei kunnen komen en daarmee zich verder kunnen verspreiden, het maaisel op te ruimen zodat de zaden niet alsnog in de grond kunnen zakken, vond bijval van de commissie.

De verhalen van de 3 insprekers waren gericht op eenzelfde belang, van zowel natuurbehoud als de boeren, om de bermen te verschralen zodat kleinere grassen en kruiden kunnen gaan groeien, er verschillende soorten insecten zich zullen gaan vestigen, alsmede het voorkomen van schadelijke kruiden voor o.a. de koeien.

Tot onze verbijstering gaf wethouder Reijn na deze bevlogen verhalen aan, dat er vorig jaar (bijna een jaar geleden) een bijeenkomst was geweest  en dat de belangen toen ver uiteen liepen.

Uit de zomernota

3.1 Opstellen nota bermbeheer polderwegen met betrokkenen: natuurmonumenten, agrariërs, imkers en anderen. Inhoud vergroten biodiversiteit, bloemenberm Eemnesservaart, bloemenberm fietsroute Noord- en Zuid- Ervenweg, bloemrijke weilandranden. Opmerking: gezamenlijk overleg van najaar 2019 heeft nog geen vervolg gehad. Tegenstelling vrij groot. In najaar nieuwe, andere poging tot overleg wagen. 

Na het bezoek van de boeren aan de raadsvergadering net voor het zomerreces, bleek er sindsdien geen overleg plaats te hebben gevonden. De afspraak, die hun buiten was toegezegd, dat er gemaaid zou worden, werd diezelfde avond binnen afgehandeld als: er is al gemaaid.

Ondanks het aandringen van de commissieleden, van PvdA/D66/CDA en VVD, om een toezegging te doen voor de laatste maaironde van het jaar, die normaalgesproken in september hoort plaats te vinden, weigerde wethouder Reijn een toezegging te doen, behalve dat hij met de betrokkenen om tafel zal gaan. De natuur groeit gewoon door ondanks gesteggel in de gemeenteraad…..

Een gemiste kans voor de biodiversiteit als ook onkruidbestrijding van de polder . Dit jaar zal de situatie alleen verslechteren, hopelijk komt er volgend jaar meer wijsheid in het beleid. Jammer dat de wethouder Reijn nu de partijen die normaalgesproken wel eens botsende belangen hebben, zich als tegenstribbelende partner opstelt i.p.v. als de mediator die de partijen in ons mooie dorp bij elkaar brengt.

Het motto van de VVD Eemnes praat met elkaar, Het sop is de kool niet waard in dit dossier. De kosten zijn beheersbaar en passend binnen onze gemeente.

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl