Dinsdagavond 19 mei 2020 heeft het college een voorstel gepresenteerd dat niet echt tevredenheid kan opwekken van de VVD Eemnes. Er wordt aan de raad toestemming gevraagd om meer dan een miljoen uit te geven om op het Eiland van Eemnes een geluidsreductie van 5 decibel te realiseren, en om aan de oostkant de 6 jaar geleden blijkbaar gebrekkig aangelegde wal te repareren. De VVD Eemnes wil antwoorden op de vragen :" is op die oostwal toendertijd geen garantie gegeven?" En op de tweede vraag:"eisen wij voor de aanleg west en de reparatie oost garanties, en zo ja, voor hoelang?"

Het bedrag van één miljoen is veel meer dan aan de raad in een eerder stadium voorgespiegeld. Hoe kan dat? Is het een gevolg van onrealistisch optimistische directieramingen, of zijn de twee opdrachten veel complexer dan in dit huis werd gedacht? Vragen waar de VVD graag een antwoord op krijgt.

Maar hoewel het nu gevraagde bedrag veel hoger is dan verwacht moeten we wel stappen zetten. En om nu, in dit stadium, nog weer richtprijsindicaties van derden in te brengen, zoals D66 doet, is weinig zinvol. Allereerst zou het strijdig zijn met het aanbestedingsrecht, daarnaast de gemeente mogelijk schadeplichtig maken, en in ieder geval aanzienlijke vertraging opleveren als die vrijblijvende offerte in overweging zou worden genomen. Een richtprijsindicatie zoals nu aangeleverd zegt verder niets. Immers, alleen de levering en installatie van de schermen worden beprijsd, waarbij samen gevat, uitgegaan wordt van een voor een rupskraan goed bereikbare, bouwrijpe, beplantingsvrije, lokatie met voldoende grondslag, en geprijsd zonder 21% BTW. Mag het een leuk prijsje lijken dat D66 ons toont, we moeten wel appels met appels vergelijken.

Over de ophoging westkant: de Eemnessers van het Eiland van Eemnes hebben nu ruim 8 jaar gewacht op de hen toegezegde verhoogde geluidswal, een toezegging die te vaak is uitgesteld of vertraagd. Wij kunnen en mogen ons verdere vertraging niet permitteren, het gaat om betrouwbaarheid van het bestuur.

Over het herstel van de verzakkende oostkant: we kunnen niet wachten tot het echt misgaat, en Rijkswaterstaat - op onze kosten - deze noodzakelijke klus ter hand neemt. Het móet gebeuren, en het moet nu gebeuren, want verder uitstel leidt alleen maar tot nog hogere kosten.

In dit dossier is veel fout gegaan. Er is veel fout gegaan voor wat betreft de tijdsduur, en nu ook nog voor wat betreft de inschatting van de kosten. Daar kun je chagrijnig over worden, maar de onontkoombare conclusie moet zijn dat we dóór moeten, door de zure appel heen moeten bijten. Daarom kan de VVD Eemnes fractie zich vinden in het voorliggende voorstel.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl