De regionale energie strategie vloeit voort uit de nationale opgave om 49% CO2 uitstoot te reduceren in 2030 t.o.v. 1990 en 35TWh hernieuwbare energie opwek te realiseren als ook een overzicht te geven van de omgang met duurzame warmtebronnen voor de gehele bebouwde omgeving. Een opgave waaraan VVD Eemnes constructief wil meewerken, aan haalbare en betaalbare middelen om de doelstelling te realiseren.

De regio Amersfoort is met groot enthousiasme aan de slag gegaan en heeft bijeenkomsten georganiseerd met stake holders om tot een eerste concept bod te komen. Tot onze spijt waren deze bijeenkomsten te massaal en te kort om echt met de regio in gesprek te gaan als raadslid over de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen het concept bod dat moest worden uitgebracht.

Zo werd de vraag waarom alleen naar wind- en zonne-energie werd gekeken beantwoord met: “Dit is onze opdracht”. Waarschijnlijk is dit de opdracht die het bureau heeft meegekregen, maar verder kijken is niet verboden. Dit is trouwens hetzelfde bureau, het zijn dezelfde adviseurs waarover toenmalig wethouder Lankreyer boos uitriep dat die adviseurs hun eigen plan trokken, en zich niets van inspraak of politiek aantrokken. Door alleen op wind- en zonne-energie te focussen doen wij onszelf te kort wat de VVD betreft. De benodigde investeringen in wind- en zonne-energie zijn geen investeringen voor 1-2 jaar, maar voor de komende 15-20 jaar. Als wij nu technologieën uitsluiten kunnen wij daar later niet meer zo snel naar terug. 

Eemnes is bijvoorbeeld bezig met Geothermie, maar dit wordt niet gezien als opwek binnen het RES concept bod, maar wordt alleen meegenomen in het overzicht van de omgang met duurzame warmtebronnen voor de gehele bebouwde omgeving. Wat de bebouwde omgeving betreft, van het aardgas af in Nederland terwijl andere landen juist nu overgaan op aardgas is wel voor de troepen uitlopen. Dat is een mooi streven als wij een betere oplossing voor het oprapen hebben. De huidige warmtepompen zijn echter nog niet optimaal en waterstof als alternatief (kan met wat aanpassingen de gasinfrastructuur gebruiken) is niet (voldoende) onderzocht. Hier wil de RES ook niet naar kijken. Over kernenergie die met een klein ruimtebeslag enorme hoeveelheden energie kan opwekken mogen wij het helemaal niet hebben. 

Op deze manier missen wij echter de mogelijkheid om alternatieve ideeën die onder de bevolking leven naar voren te brengen in het RES concept bod, net zoals innovatieve initiatieven van ondernemers die mogelijkheden zien met nieuwe technologieën. ….. 

De bewoners/stakeholders bijeenkomsten die door het Corona virus niet zijn doorgegaan zijn nu verschoven tot na de zomer. Er valt voor de bewoners dan op basis van het voorliggende rapport weinig in te brengen als alleen over zonne- en windenergie gesproken kan worden en de kansrijke gebieden die in Eemnes aangewezen zijn de weilanden betreft tussen de A27 en de Wakkerendijk en de Meentweg met enkel zonnepanelen als bestemming. De 200 meter hoge windmolens en drijvende zonnepanelen in het Eemmeer zijn voorlopig niet mogelijk in verband met de onder andere Natura 2000 bestemming van het gebied. Wat de VVD Eemnes betreft worden deze ook niet mogelijk gemaakt. 

De huidige coronacrisis, die naar verwachting tot een ongekende economische crisis zal leiden, maakt de noodzaak van inbreng van inwoners en ondernemers des te noodzakelijker. Als vele honderdduizenden hun baan gaan verliezen, als tienduizenden bedrijven gaan omvallen, wie zal dan op korte termijn de middelen hebben om woningen en bedrijfspanden te isoleren en van energieopwekking en gasloze verwarming te voorzien? Alleen deze overweging al zou ertoe moeten leiden dat de nu zo strikt gehanteerde data voor bespreking en inleveren van een definitief bod verschoven moeten worden, en dat eerdergenoemde bestaande en in ontwikkeling zijnde technieken meegenomen moeten worden bij het uitbrengen van zo’n bod. Zonder inbreng van én de mogelijkheid om financiële offers te brengen door alle betrokken partijen is iedere strategie bij voorbaat een zinloos verhaal. 

Verder merk ik op dat VVD Eemnes dit stuk als slechts een eerste “vingeroefening” van de Regio beschouwt, een stuk dat, waar nodig ingrijpend, door en voor Eemnes kan en mag worden gewijzigd of aangevuld. Wij zijn bezorgd daarover, een bezorgdheid die erger is geworden door een column van prof. Elzinga in Binnenlands Bestuur die hij de titel meegaf “Raad krijgt RES straks door de strot geduwd”. Ik ben benieuwd of het college deze bezorgdheid van VVD Eemnes kan wegnemen. 

Concreet nu over het door de Regio naar Den Haag gestuurde “voorlopige concept-bod”. 

Eemnes heeft enige tijd geleden al een zoekgebied aangewezen voor een 2e zonneveld, mocht de uitslag van het geothermie onderzoek negatief zijn. Het aangeven van dit zoekgebied in het rijtje “kansrijke gebieden” had de vertegenwoordiger van de gemeente op papier moeten zetten voor de regio. Voor de goede orde, de VVD wil aangeven dat de nu in het bod genoemde Eemnesser kansrijke gebieden duidelijk zijn en logisch, echter deze gebieden zijn ook geschikt voor woningbouw, voor onze agrariërs en voor natuurverrijking en wij willen de kansrijke zoekgebieden dan ook beperken tot de 35 ha die benodigd zijn voor het 2e zonneveld. Wij stellen daarom voor dat de ambtenaren van de BEL combinatie de vervolgstap over “kansrijke gebieden in Eemnes” om tot een bod 1.0 te komen zelf uitvoeren i.p.v. dit door de regio te laten doen. 

Daarnaast willen wij opmerken dat wij het aanmatigend vinden om als raad van Eemnes voor andere gemeenten te gaan bepalen waar zij wel of niet kansrijke gebieden zouden hebben en wat voor oplossing zij zouden moeten implementeren. Wij zullen daarom niets zeggen over de teksten in het RES-bod die betrekking hebben op de rest van de regio. Die gemeenten zijn hier zelf prima toe in staat. 

De financiële consequenties per gemeente zijn buiten beschouwing gelaten en dienen te worden opgenomen in het rapport alsmede de mogelijke verdienmodellen. Wat als de ene regio meer energie opwekt dan de andere. Hoe kan dit verrekend worden onderling. Aan welke stimuleringsmaatregelen kan gedacht worden voor de verduurzaming. 

Conclusie 

  • Hetgeen niet in het rapport is opgenomen is wat ons betreft te belangrijk om nu te laten liggen. Er dient een aanvulling te komen met voorstellen voor nieuwe technologieën.
  • Zonnepanelen op daken, boven parkeerplaatsen en langs infrastructuur (snelweg) is een goede denkrichting voor Eemnes. Geen windmolens, die tasten het landschap teveel aan.
  • Kansrijke gebieden Eemnes zijn akkoord, willen wij beperken tot grootte van een 2e zonneveld 35 ha
  • Kansrijk gebied Eemmeer, deze willen wij schrappen. In ieder geval de windmolens
  • Laat de gemeente Eemnes de vervolgstap zelf door een ambtenaar uitwerken (geothermie of 2e zonneveld) , hier is men toch al mee bezig.
  • De financiële consequenties per gemeente dienen te worden opgenomen in het rapport alsmede de mogelijke verdienmodellen.

email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl