Doelgroepen vervoer

De regio wil het doelgroepen vervoer, waaronder het WMO en het leerlingenvervoer vallen, verbeteren en heeft hiervoor een voorstel ingediend om het vervoer in te besteden wat inhoudt in eigen beheer (zelf mensen in dienst) te nemen.
 
De kwalitatieve verbeteringen die worden beoogd, kunnen naast het inbesteden ook behaald worden door een goede aanbesteding met deze kwalitatieve voorwaarden te houden onder de marktpartijen en een reele prijs hiervoor te betalen.
 
De roep in de regio wordt steeds luider om naast het inbesteden te kijken naar het aanbesteden. De gemeente Huizen, Hilversum, Blaricum en Gooise meren hebben hun besluit al uitbesteed totdat de regio begin mei met een rapport hierover komt.
 
In de gemeente Eemnes vond het college het niet nodig om de besluitvorming uit te stellen totdat deze informatie beschikbaar zou komen. De VVD vindt dit onbegrijpelijk. Waarom neemt Eemnes een beslissing over een voorstel waarover nog niet alle informatie beschikbaar is. Waarom nemen wij een besluit met minder informatie dan andere gemeenteraden.
 
De VVD heeft daarom een motie ingediend: met het verzoek aan het college om bij het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek (Regio GV) aan te dringen opheroverweging van het voornemen het doelgroepenvervoer in te besteden, en pas tot
besluitvorming over te gaan als ook de mogelijkheid van aanbesteding – met de specifiekekwaliteitseisen die horen bij het doelgroepenvervoer – nadrukkelijk in de afweging is betrokken.
 
Onderstaand ons betoog:
 
Om te beginnen willen wij een compliment geven aan de opstellers van het rapport doelgroepen vervoer. De stukken zijn goed leesbaar en nemen de lezer aan de hand mee in de gedachtengang van de opstellers. Goed gedaan.
 
De doelen die beoogd worden kunnen wij ook volledig onderstrepen.
  • Verbetering van de kwaliteit voor de inwoners (al is het klachten percentage trouwens erg laag 0,5% voor leerlingenvervoer en 0,13% voor WMO vervoer)
  • Verbetering van de arbeidsmarkt positie van de chauffeur. Terecht: wie werkt hoort een menswaardig bestaan te kunnen leiden van zijn salaris. Anderzijds zijn ook bewuste keuzes gemaakt door bijv. Ouderen die slechts een paar uur willen werken en niet meer
  • Verbetering van de inrichting van het doelgroepenvervoer. De bundeling van de activiteiten tussen wmo en leerlingenvervoer en straks dagbesteding erbij vinden wij zeker het proberen waard, hier zal een efficiency slag behaald kunnen worden terwijl er niet gemixt gaat worden.
  • Meer zeggenschap en sturing voor gemeente. Wat betreft meer sturing in kwaliteitsniveau waar het vervoer aan moet doen is dit zeker een goed streven. Duurzamer rijden is ook zo’n punt. Beiden kunnen ook via de aanbesteding geregeld worden.
  • Continuïteit in het vervoer. Het is zeker prettig voor de inwoners om met vaste chauffeurs te maken hebben, die de mensen persoonlijk kennen en hun problemen begrijpen. Het wisselen tussen bedrijven geeft een dip in de kwaliteitservaring voordat hier voldoende ervaring is opgedaan om dit weer teniet te doen. Helaas is het zo dat ook in een eigen bedrijf het niet altijd te voorkomen is om andere chauffeurs in te zetten door bijv. Vakantie en ziekte.
 
Echter de opstellers van het rapport zijn uitgegaan van enkel inbesteden. De bovengenoemde doelen die beoogd worden, zijn ook haalbaar via een goede aanbestedingsprocedure. Hier zit wat de VVD betreft de crux in het rapport.
 
Waarom niet eerst proberen bovengenoemde problemen te fixen binnen de bestaande setting. Het is bekend dat de gehele taxibranche onder zware druk staat door goedkope aanbieders in de markt zoals een Uber als ook door de onrealistische ritprijzen die gemeenten verkregen hebben. Als wij een realistische prijs afspreken met de marktpartijen naast een goed kwalitatief eisenpakket kunnen bovengenoemde doelen ook behaald worden. Er zijn voorbeelden bekend waar aanbesteed doelgroepenvervoer naar behoren werkt, helaas is er geen benchmark waarin het doelgroepenvervoer tussen verschillende regio’s bekeken is. Dit is wat de VVD betreft van belang voordat de overheid taken naar zich toe trekt die niet betrekking hebben op water of onze veiligheid.
 
In het risico overzicht wordt ingegaan op rechtszaken die door de markt kunnen worden aangespannen. Wat de VVD betreft is in het voorliggende voorstel waar al voor een bedrijf gekozen is voorbij gegaan aan een eerlijke kans voor alle marktpartijen om voor het gemeentelijke vervoersbedrijf gekozen te worden. Zover ons bekend is alleen aan taxi Hop gevraagd deel te nemen aan dit plan.
In de door de Corona ontstane situatie, zullen momenteel meerdere taxibedrijven in zwaar weer verkeren en graag onder de pet van de gemeenten doorgaan. Zij hebben hiertoe echter geen kans gekregen wat ons inziens onacceptabel is.
 
De regio heeft goede ervaringen met het ambulance vervoer en het vuil ophalen in de regio (De overheadskosten van de GAD lagen in 2017 42% hoger dan gemiddeld vergeleken met de benchmark van afvalbedrijven waar de GAG toe behoort. De oorzaak hiervoor is nog niet bekend, nieuwere benchmark zijn er niet. De gemeente Eemnes besteed daar en tegen de WOZ belastinginning als ook het een groot deel van het groenbeheer uit aan andere gemeenten omdat het binnen de BEL niet haalbaar blijkt. Kortom het ene sluit het andere niet uit.
 
Omdat aanbesteden in het rapport niet meegenomen is,kunnen wij op basis van de bij ons bekende gegevens alleen zelf aannames maken welke variant in- of aanbesteden voor de gemeente interessanter is. Financieel gezien is het nodig meer te investeren in het doelgroepen vervoer omdat de taxi bedrijven met de huidige opbrengsten niet voldoende bestaansrecht hebben.
Echter als de marktprikkel uit het vervoer wordt gehaald en hoofdzakelijk op de kwaliteitseisen gestuurd gaat worden, denken wij toch dat het inbesteden de gemeente meer gaat kosten op termijn dan aanbesteden. Wij zouden daarom graag het onderzoek van de regio naar deze verschillen willen afwachten om een goed overwogen besluit te kunnen nemen. De regio is al bezig hier onderzoek naar te doen.
 
Het inbesteden van het doelgroepenvervoer is een unieke situatie in NL. Bij het voorstel voor de baatbelasting waren wij ook de eerste en dit is uiteindelijk ingetrokken omdat het juridisch niet haalbaar was, niet zonder eerst allerlei kosten gemaakt te hebben en uren van de beperkte bel combinatie capaciteit te hebben opgenomen. Ook bij het voorstel voor inbesteden kunnen rechtszaken worden aangespannen wat als risico wordt bestempeld. Wat de VVD betreft is dit risico reel gezien de brief van de vervoersorganisatie KNV die inbesteden niet als oplossing voor de problemen ziet. Daarnaast zijn er voorbeelden van minder vergaande samenwerkingsverbanden die toch niet succesvol bleken zoals Stadsmobiel Amsterdam.
 
De sociale raden zijn gematigd positief over de inbesteding en wijzen op het ondernemingsrisico dat de gemeenten op zich nemen.
 
Financieel gezien zijn wij niet overtuigd dat dit de juiste beslissing is. Gezien de zware economische tijden die er aan komen voor de gehele samenleving, vinden wij dit ook niet het juiste moment om het voortouw in deze vervoers bv te gaan nemen.
 
Wij hebben daarom tegen dit voorstel gestemd met de stemverklaring dat wij geen goed overzicht hebben tussen in- en aanbesteding.
 
Uitslag: Voor de motie VVD en CDA, tegen Dorpsbelang, PvdA en D66.
Voor het voorstel: Dorpsbelang, PvdA en D66. Tegen VVD en CDA.
 
De overige raden in de gemeenten moeten nog stemmen. Indien met name de grotere gemeenten tegenstemmen, kan het voorstel alsnog herzien moeten worden.
 
 

email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl