In de raad van 16 december werd door alle partijen, behalve de VVD Eemnes, een motie ingediend die het vertrouwen en de waardering uitspreekt in de BEL-ambtenaren.

Waarom de VVD de motie wel steunde, maar niet mee indiende leest u hier:

Voorzitter, voor ons ligt een op het eerste gezicht sympathieke motie. De VVD fractie heeft de motie niet mede-ingediend. Dat valt op als alle overige fracties wel tekenen.

De VVD fractie heeft een aantal redenen voor het niet ondertekenen.

Kijkend naar de tekst van de overwegingen constateerden wij dat alle daar genoemde zaken vaststaande en al lang bekende feiten zijn. Voor wat betreft de overwegingen voegt de motie dus niets toe, en is daarmee voor dat deel overbodig.

De motie doet dan een uitspraak. De raad spreekt uit haar vertrouwen in en waardering voor de medewerkers van de BEL. Dat is mooi, en passend bij de tijd van het jaar. Immers, de kersttijd roept warme gevoelens op, en warme gevoelens worden hier vertaald in warme woorden. Warme woorden waar de VVD fractie  graag achter gaat staan. Maar dezelfde warme woorden van waardering en dank worden in bijna iedere commissie of raadsvergadering door de raad van Eemnes uitgesproken. Dus ook wat dat betreft is de motie overbodig.

En dan komt er een opdracht aan het college. Het college moet uitspreken dat de BEL samenwerking minstens 5 jaar gecontinueerd wordt. Volgens ons heeft de voorzitter van het college, tevens bestuursvoorzitter BEL, al uitgesproken dat de BEL gemeenten, hoe je het ook wendt of keert, voor zo’n periode sowieso aan elkaar vastzitten. Dat dat een onvermijdelijkheid is. Tenzij één van de andere twee gemeentes een tegenkoers gaat varen, maar daar gaan wij niet over, en daar heeft het Eemnesser college ook geen zeggenschap over.

Voorts moet het college zich inspannen voor een intensivering van de samenwerking. Daar pleiten wij al heel lang voor. En die samenwerking, vinden wij, kan en moet ook breder gezocht worden. Zie bijvoorbeeld de goede samenwerking in AVU/GAD verband. Een samenwerking waarbij provinciegrenzen niet bepalend hoeven te zijn. Voor overschrijding van de provinciegrens kun je dispensatie vragen!

De laatste woorden van de motie roepen op tot versterking van de BEL organisatie. Maar wordt daar door het college van Eemnes en de directie van de BEL niet al lang op aangedrongen? De VVD fractie zegt daarom tegen de indieners in goed Engels “Put your money where your mouth is”, of, om onze voorzitter te citeren: “Geen geld, geen Zwitsers.”

Het is een sympathieke motie, maar tandeloos.

Concluderend: wij staan voor 100% achter hetgeen gezegd wordt over waardering voor de medewerkers, en wij staan voor 100% achter de constatering dat versterking van de BEL organisatie ter hand moet worden genomen. Om die redenen zullen wij de motie steunen.

 

------------------------ 

Motie toekomst BEL-combinatie

De gemeenteraad van Eemnes bijeen in openbare vergadering d.d. 16 december 2019;

Gehoord de recente mededelingen van de burgemeester over de BEL-organisatie

Overwegende dat:

- De bestuurlijke zelfstandigheid van de drie BEL-gemeenten na het stopzetten van de ARHIprocedure voor de komende jaren verzekerd lijkt.

- Elk van die gemeenten op zich te klein is om zelfstandig alle taken uit te voeren.

- Het samenwerken in BEL-verband goede resultaten oplevert.

- De ARHI-procedure tot onzekerheid heeft geleid in de organisatie.

- De continuïteit in de organisatie gewaarborgd moet zijn.

- Het tijd is om met hernieuwde energie en enthousiasme de samenwerking voort te zetten.

Spreekt uit dat de gemeenteraad waardering heeft voor en vertrouwen in het werk van de BELambtenaren.

Draagt het college daarom op:

- Uit te spreken dat zij zich voor minstens de komende vijf jaren committeren aan de samenwerking

in BEL-verband.

- Zich in te spannen voor een intensivering van die samenwerking en versterking van de BELorganisatie.

PvdA, Dorpsbelang, CDA, D66.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl