De kadernota probeert inzicht te verschaffen in de beleidsrichtingen en de financiële gevolgen daarvan. Het algemene beeld is dat de begroting net sluitend zal zijn of net niet.

Echter, de onzekerheden zijn groot omdat de Rijksuitkeringen sterke schommelingen vertonen op basis waarvan het lastig is om een nauwkeurig meerjarig beeld te krijgen.

Ronde1: Sociaal Domein

Het enige duidelijke beleidsvoornemen in het sociaal domein is inzetten op preventie. Daar gaat in vier jaar de gehele reserve van ruim 1,6 miljoen aan op. Wat echter volstrekt onduidelijk blijft is welke maatregelen genomen worden met welk concreet beoogd resultaat. Daarnaast ontbreekt een gespecificeerd kostenplaatje volledig.

De VVD wil best investeren in het sociaal domein als dat nuttig is voor de samenleving. Er moeten dan wel concrete plannen aan ten grondslag liggen. Het volledig opsouperen van de reserve op deze vage gronden is onacceptabel.

Amendement VVD -1

Dictum:

Het bedrag van 324.751 niet op te nemen in de begroting; doch af te wachten of het College met een voldoende onderbouwd plan komt. De Raad kan dan alsnog besluiten om de kosten te dekken uit de reserve sociaal domein en als deze is opgeheven uit de algemene reserve.

Dit amendement hebben wij tijdens de vergadering ingetrokken omdat het college toezegde de voorstellen over besteding aan de raad voor te leggen.

 

Ronde 2 Ruimte:

Infrastructuur

In 2020 zal de reconstructie van de Wakkerendijk gerealiseerd worden, net als het begin van de Meentweg.

Daarna is de Laarderweg aan de beurt om van een doorgaande weg, een weg te maken waar de auto te gast is. Dit houdt in dat het verkeer via andere wegen omgeleid gaat worden, bijvoorbeeld over de singels die hier niet op ingericht zijn. Twee bussen kunnen elkaar nu niet passeren zonder voor elkaar te stoppen, laat staan als er meer groot verkeer over deze wegen wordt geleid en dat alles voor een handje vol DB coryfeeën, die aan de Laarderweg wonen? Hoe zit het met de inwoners van Eemnes die langs de singels wonen, zijn dat er niet meer dan er aan de Laarderweg wonen, om het nog maar niet te hebben over de kosten om de singels en de Laarderweg opnieuw in te richten? De 3 ton die voor de Laarderweg gepland staat, houdt geen rekening met het aanpassen van de Singels.

Wat willen de inwoners van Eemnes. Het college wil graag de mening van de inwoners weten, laten zij dit voorstel dan ook aan de inwoners voorleggen met een kostenonderbouwing voor de ene of de andere variant. Het burgerpanel kan hier mooi ingezet worden.

De kruising van de Minnehof is het volgende punt. Een rotonde betekent de veiligste oplossing, maar DB vindt dit “ te groot” voor Eemnes. De Noordersingel een stukje verder richting Laren op de Laarderweg laten uitkomen kan al voor een overzichtelijker en daardoor veiliger situatie zorgen. Misschien de inwoners die een burgerparticipatie traject voor de Braadkamp hebben gedaan eens vragen, dat scheelt een duur advies bureau.

Er wordt in 2020 gestart met de aanleg van de HOV haltes. Dit lijkt ons een goed moment om ook de verkeersveiligheid van de afrit A27 naar Eemnes met RWS te bespreken. De afrit staat vol door het niet doorstromen van het verkeer nu er meer verkeer uit de Zuidpolder komt. Een rotonde of aparte stroken voor link- of rechts afslaand verkeer aan het einde van de afrit, zal hier de nodige verlichting brengen. Financiële lasten kunnen eventueel met RWS/HOV gedeeld worden.

Plannen voor de Barbeelstraat, Bramenberg aansluiten op Eikenlaan, paardenroutes, wij wachten de voorstellen met interesse af. Geen beukennootjes opsnoepen maar voorstellen via de raad zodat de raad de prioritering mee kan geven.

Groene leefomgeving en klimaat:

De hele raad staat achter het plan om het groen in ons dorp beter te onderhouden. Wij hopen dat de inrichting creatief met aandacht voor duurzame (sterke, lang meegaande) beplanting, financiële impact en veiligheid wordt aangepakt. Geen zaaigoed en hoge bermen daar waar het de veiligheid in gedrang brengt. 

 

Tiny forest

Gezien het feit dat slechts 5% van de oppervlakte van Eemnes met woningen bebouwd is en de rest hoofdzakelijk bestaat uit weidegebied met water lijkt het ons dat het educatieve aspect van dit mini bos wordt overschat. Het is o.i. meer bedoeld voor grootstedelijke omgevingen. Eemnes heeft natuurlijke aspecten in het groot ipv in het tiny. Kinderboerderij het Spookbos geeft al jaren educatie over de natuur aan de schooljeugd in Eemnes. Gezien de tegenvallende mei circulaire is dit een project waarvan wij vinden dat er belangrijkere zaken in Eemnes prioriteit verdienen dan dit project. Vooralsnog is alleen budget gevraagd voor het onderhoud van het groen. Niet voor het aanplanten van nieuw groen om perken weer in ere te herstellen. De VVD wil de tiny forests schrappen middels

 

Amendement VVD -2.

Dictum: Op pagina 13 bovenaan de passage over Tiny Forest volledig te schrappen.

 

Dit amendement werd met steun van Dorpsbelang aangenomen.

Speelplaatsen plan en integraal beheer zijn ondertussen al in de raad geweest. De kader nota is meer op het heden ingesteld dan op de toekomst.

 

Ronde 3 Financiën:

De VVD wil graag een solide financieel beheer voeren en met die bril hebben we naar deze kadernota gekeken. Alleen zo kunnen we namelijk op termijn onze zelfstandigheid behouden.

De voorzieningen zijn in Eemnes goed op peil. Grote investeringen zijn gedaan. Het college geeft aan een pas op de plaats te willen maken met nieuwe investeringen. Dat betekent niet dat Eemnes af is. Er is nog steeds een grote druk op de woningmarkt en Eemnes heeft de ruimte om hier voor een deel aan tegemoet te komen. Wij ervaren het huidige minimale nieuwbouwbeleid dan ook als volstrekt onvoldoende. Meer bouwen betekent namelijk meer inkomsten voor de gemeente ( zie ontwikkelingen Blaricum). Een groeiend inwonertal is een stevige basis voor een gezonde ontwikkeling van een zelfstandige gemeente. De VVD zou hier graag een actiever beleid zien; bijvoorbeeld met evenveel inventiviteit als in Baarn door ontwikkeling langs de A1 of in Eemnes de realisatie van plan Noord.

Het maken van een toekomstvisie midden in een Raadsperiode zien wij niet zitten. Voordat deze visie klaar is zijn er alweer (bijna) verkiezingen en een nieuwe Raad heeft naar alle waarschijnlijkheid weer andere inzichten. Daarnaast geeft het een belasting op de ambtelijke organisatie die we op dit moment helemaal niet kunnen hebben. In bijgaand Amendement VVD nr. 3  wordt het maken van de toekomstvisie voor het moment geschrapt.

Dictum amendement VVD-3

Op pagina 3 en 4 van de Kadernota het kopje Toekomstvisie Eemnes te schrappen.

Dit amendement hebben wij ingetrokken omdat hier geen enkele steun voor te vinden was, en wij ons realiseren dat de voorgestelde Toekomstvisie sowieso onderdeel van de wettelijk verplicht op te stellen Omgevingsvisie is.

Eemnes neemt deel aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. Dat is goed omdat een kleine gemeente nu eenmaal niet alles zelf kan doen. Het gevolg is wel dat de kosten van deze regelingen niet altijd beïnvloedbaar zijn. Ook verliezen we het overzicht over wat er zoal is uitbesteed. De gemeenschappelijke regeling met de grootste impact is de BEL combinatie. Het ontwikkelingspatroon van de kosten vinden wij zorgwekkend; de geboden oplossingen nog weinig concreet.  De kadernota stelt voor om de structurele kostenstijging te dekken uit de stelpost versterking BEL combinatie en door meer uren te schrijven op de grondexploitaties. In feite is dat het dekken van structurele te korten uit reserves. Uiteindelijk gaat dat fout.

 

Ronde 4 Overig:

Sport

Over sport is niet veel terug te vinden in de Kadernota. De VVD zou graag een volwaardige fitnessgelegenheid in Eemnes zien. Initiatieven zoals bij de bibliotheek zijn blijven hangen en het is nog steeds niet duidelijk of daar nu een accommodatie gerealiseerd kan worden. De VVD zou graag zien dat het College duidelijkheid verschaft en met eventuele gevolgen rekening houdt in de begroting 2020.

In de samenwerkingsverbanden die het Huis van Eemnes aan het aangaan is missen wij nog de samenwerking met SV Eemnes. Zie motie

Motie waarin het college wordt opgeroepen om de mogelijkheden van samenwerking tussen HvE en SV Eemnes met beide te bespreken.

Deze motie werd door het college zonder stemming overgenomen.

 

Opgroeien in Eemnes

Het vervoer van de schoolkinderen naar het huis van Eemnes vinden wij verspilling van ressources en middelen.  De extra afstand die afgelegd dient te worden t.o.v. de huidige afstand is ca 400 m.  Er wordt niet aangegeven hoe dit transport vorm wordt gegeven (bus, stint, bakfiets) en om welke leeftijd het gaat. De kleuters van de clusterschool gymmen op de clusterschool en voor de iets ouderen kinderen is het lopen naar het huis van Eemnes een goede warming up en verkeersles tegelijkertijd.

 

Amendement van de VVD om het budget daarvoor te schrappen.

Verworpen, met alleen de VVD voor. Ondanks dat wij termen als “onsympathiek gebaar” etc. over ons kregen, en geen andere fractie wilde ons steunen, meenden wij dat dit punt zó principieel is dat wij het amendement wel in stemming wilden brengen.

 

Gang van zaken:

Het draagt niet bij aan een levendig debat als alle fracties van te voren hun bijdragen aan de kadernota moeten inleveren. Standpunten hebben dan de neiging om in beton gegoten te blijven waardoor de vergadering niet meer is dan het uitwisselen van meningen.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl