In de raadsvergadering van 15 april passeerden vele hamerstukken zonder verdere discussie​. Twee zaken vielen op. 

 

Allereerst een motie, voorbereid door de VVD fracties van Laren, Blaricum en Eemnes over de voorbereiding op de komende Omgevingswet. Deze wet bundelt  tientallen bestaande wetten over ruimtelijke ordening, natuurbescherming, milieu en huisvesting, kortom alles wat de leefomgeving aangaat, in één wet die door iedere gemeente moet worden ingevuld in eigen Omgevingsvisie. De VVD fracties stelden in de motie voor om in het kader van de BEL samenwerking (en ter ontlasting van het ambtelijk apparaat en ter bevordering van de efficiency) één raamwerk voor een omgevingsvisie op te stellen, die dan door ieder van de drie gemeenteraden in samenspraak met de inwoners uitgewerkt kan worden tot de gemeentelijke omgevingsvisie. In Eemnes werd deze motie unaniem aangenomen! Trouwens een mooi voorbeeld van goede samenwerking in VVD verband.

 

Het voorstel om deel te nemen aan de voorbereiding van een Regionale (voor ons: Eemland) Energie Strategie werd eveneens unaniem door de raad aangenomen. Deze RES moet de mogelijkheden inventariseren en plannen maken om vóór 2030 tot een reductie van de CO2 uitstoot met 49% te komen. Omdat de doelen van Eemnes op dat gebied meer ambitieus zijn, kon de hele raad zich in het voorstel vinden.

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl