Sociaal domein

 VVD Eemnes vindt dat de gemeente de juiste hulp moet bieden aan die inwoners die ondersteuning nodig hebben, en aan die activiteiten die gewenst zijn en die zonder gemeentelijke bijdrage niet of niet-voldoende zouden kunnen worden uitgevoerd.

Ook als het bij de kosten van deze hulp en ondersteuning gaat om meer dan de helft van de gemeentelijke begroting. Maar om er voor te zorgen dat het verlenen van die hulp en ondersteuning als rechtvaardig door alle inwoners wordt ervaren, dus ook door diegenen die er geen beroep op doen of niet aan zo een activiteit deelnemen, is het voor de VVD fractie een vereiste dat er twee zaken duidelijk zijn. Ten eerste dat zeker is dat er actief wordt toegezien op het onderscheid tussen “niet kunnen” en “niet willen”, en dat alleen de eerste categorie aanspraak kan maken op ondersteuning. Ten tweede willen wij inzicht in aantallen en categorieën van hulp en bijdragen, zodat een goede afweging en controle mogelijk zijn. De  toezegging van de wethouder hierover met betrekking tot het jeugdbeleid staat. Maar ook voor de overige onderwerpen in het sociaal domein willen wij een nut-noodzaak-kosten onderbouwing zien. Kunt u ons dat toezeggen?

In dat kader zijn wij er geen voorstander van om een bedrag van €50.000 als gemandateerde stelpost “kleine incidentele projecten” op te voeren, die buiten de invloed van de raad blijft. Het gaat hier om een substantieel bedrag, dat vooraf door de raad gefiatteerd moet worden alvorens dat wordt uitgegeven.

Een blijvende zorg van de VVD is de verdeling van een deel van het sociaal domein over twee verschillende zorgregio’s, Gooi en Vechtstreek en Amersfoort. De door u in de nota jeugdbeleid geconstateerde noodzaak tot  verbetering van de overgang van een cliënt van jeugdzorg naar sociale zorg HBEL geeft aan dat de aandacht die de VVD hiervoor vraagt terecht is. Wij willen verder gaan dan verbetering van die overgang , dus niet alleen een warme overdracht  regelen, maar er voor zorgen dat het principe "1 gezin, 1 regisseur" leidend is en geborgd in één regio.

De toegezegde studie naar een Eemnesser zorg/respijthuis voor tijdelijke opvang van gezondheidszorg behoevende  thuiswonende Eemnessers kan wat ons betreft niet snel genoeg worden opgepakt. Wij pleiten daar al zo lang voor! Wanneer kunnen wij deze studie ontvangen?

 

Ruimte, wonen, openbaar groen

Eemnes bouwt, en dat is hard nodig. Er is behoefte aan woningen, duur en goedkoop, klein en ruim, voor starters, voor gezinnen en alleenstaanden, en voor senioren. Op onze steun kunt u rekenen als de gemeente dat bouwen mogelijk maakt.

Extra aandacht moet besteed worden aan het bouwen voor starters en senioren. Zoals eerder door ons betoogd moeten ook innovatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld “tiny houses”, daarbij in ogenschouw worden genomen.

Wij dringen er op aan dat de aangekondigde nieuwe regeling voor het sociaal compensatiefonds voor sociale woningbouw het mogelijk blijft maken om economisch verantwoord te bouwen. 

De gebiedsvisie Hilt – Hink Stap Sprong – Eemhof verdient  een hoge prioriteit van het college, zeker gelet op de aanlooptermijnen die nu voor de bouw gelden. Wanneer kunnen wij deze gebiedsvisie tegemoet zien?

In de voorstellen voor de wegen missen wij een aantal zaken. Wanneer wordt de fietsbrug tussen Watermunt en Ruizendaallaan aangelegd? Wij vinden dat dat moet gebeuren vóór de woningen aan de oostkant van de Zuidpolder worden opgeleverd, zodat de bewoners gemakkelijk met de fiets het dorpshart kunnen bereiken.  Verder: wordt het geen tijd verlichting aan te brengen langs het fietspad te Veenweg-Zuid (zeker nu door de geluidswal langs de A27 er geen licht meer van de snelweg komt)?

De geluidswal langs de A27 heeft niet tot algemene tevredenheid geleid, om het maar zacht uit te drukken. Is het aan de wegkant laten begroeien van de wal met klimop een mogelijke verbetering? En als we dan toch bezig zijn: beplanting aan de oostzijde van de geluidswal maakt het geheel veel vriendelijker om te zien!

In een aantal verkiezingsprogramma’s werd gepleit voor overkapping van de A27? Is daar door het college al een lobby voor gestart?

 

 

We zijn blij dat extra middelen worden vrijgemaakt voor het groenonderhoud. In dat verband vragen we graag nogmaals aandacht voor het VVD idee om zogenaamde “hanging baskets” op daarvoor in aanmerking komende plekken aan te brengen. Wij herinneren ons dat de VVD opmerkingen daarover in de algemene beschouwingen van juni 2015 goed vielen in de raad!

 

Belastingen

Het stemt tevreden dat Eemnes voor wat betreft de gemeentelijke belastingen en overige lasten voor de inwoners een plek in de middenmoot inneemt in de landelijke  vergelijkingen. Dat geldt temeer als we kijken naar de voorzieningen die voor de inwoners gerealiseerd zijn en gaan worden gerealiseerd en daarbij bedenken dat de overgrote meerderheid van de inkomsten van de gemeente aan wettelijk verplichte taken wordt besteed. De zorgvuldige wijze waarop met het beschikbare geld wordt omgesprongen draagt er aan bij dat Eemnes een prettige plek is om te wonen!

De VVD fractie is verheugd dat de langjarige traditie van een sluitende begroting wordt voortgezet. Een compliment aan het college, en met name de portefeuillehouder, en aan de ambtenaren van onze gemeente is hier zeker op zijn plaats.

De kosten van afvalinzameling, en met name de sterke stijging ervan, baart zorgen. Een onderzoek naar de mogelijkheden om daar wat aan te doen kan voor ons niet snel genoeg gestart worden. Evaluatie van het huidig systeem met de vier bakken is nodig, al was het alleen al om te voorkomen dat als de eerdergenoemde “tiny houses” gebouwd gaan worden de benodigde ruimte voor de afvalbakken bijna net zo groot is als die voor de woning.

Over de hondenbelasting kunnen wij kort zijn: de VVD vindt dat die moet worden afgeschaft. Het is ooit begonnen als een trekhondenbelasting, en honden gebruiken als trekdieren is al meer dan een halve eeuw verboden. En nu paardenpoep en geitenkeutels de nieuwe APV niet gehaald hebben en de eigenaren van die dieren door de gemeente niet belast worden, is het tijd de moeilijk te controleren hondenbelasting te schrappen.

 

Overige zaken

In het collegeprogramma wordt gesproken over de “dorpse cultuur” van Eemnes. Wij willen graag een E100  over dit onderwerp, om zeker te maken dat wij het allemaal over hetzelfde hebben als deze woorden worden gebruikt.

In de duurzaamheidsdiscussie komt steeds vaker ter sprake de mogelijkheid om waterstof als alternatief voor aardgas te gebruiken. Wij vragen het college om met de beheerder van het gasnet in gesprek te gaan over deze mogelijkheid en bij het onderhouden van het gasnet hier rekening mee te houden.

 

 

 

 

 

 

 

Veel, met name oudere, inwoners betalen nog steeds met contant geld. Inmiddels is het aantal geldautomaten in Eemnes geslonken tot één, en die staat op een plek waar velen zich niet echt veilig voelen, achter struiken en dus uit het zicht. Wij stellen voor in het Huis van Eemnes een geldautomaat te realiseren, zodat er een veilige mogelijkheid is om geld op te nemen. Wij vragen het college dit op te nemen met het bestuur en de bouwer van het Huis van Eemnes.

 

 

Blijft over de communicatie met en consultatie van de inwoners over de  ARHI-problematiek en mogelijke toekomstige samenwerkingsverbanden van Eemnes. In het collegeprogramma wordt een  dialoog met de inwoners voorzien voor dit soort belangrijke ontwikkelingen, het is nodig hier nu een invulling aan te geven.

De VVD wil dat binnen de beperkingen van de financiële middelen het beste voor Eemnes bereikt wordt. Wij wensen het college daarin veel wijsheid toe, en op de constructieve bijdragen daarbij van de VVD fractie kan gerekend worden.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl