In de agenda wordt er om een korte beschouwing op het gesloten coalitieakkoord gevraagd. Het woord “korte” had u kunnen weglaten, want een lange beschouwing over dit akkoord is onmogelijk.

De voornaamste punten die opvallen wil de VVD Eemnes benoemen.

Dat zijn allereerst de wel heel erg grote verschillen die er zijn tussen dit coalitieakkoord en het verkiezingsprogramma van het CDA. Ik noem het aantal woningen dat het CDA beloofd heeft te gaan bouwen (het grootste aantal van alle partijen) en wat wij nu in het akkoord terugvinden.

Ik kijk naar de door het CDA gesteunde woningbouwmogelijkheid langs de A27 die nu uitgesloten wordt, ik denk aan  het ook door het CDA zo voorgestane 2e zonneveld dat weer verder wordt uitgesteld, en dan is er het mede op initiatief van het CDA geopperde Plan Noord dat, na de ommezwaai van de PvdA nu een raadsmeerderheid zou kunnen krijgen, en dat in dit akkoord niet terugkomt.

Een volgend opvallend punt vindt de VVD in de 4 uitgangspunten van dit akkoord. Deze 4 punten zijn zulke algemene beginselen van behoorlijk bestuur dat deze de spreekwoordelijke open deuren zijn die ingetrapt worden.

Maar voor het punt over raadpleging van de bevolking, zoals onze dorpsgenoten hier genoemd worden, vraag ik wel aandacht. Als immers in de kieswijzer 72% van de inwoners aangeven niet tegen woningbouw langs de A27 te zijn, als 89% aangeeft mee te willen denken over horeca in het centrum, als 55% positief is over een 2e zonneveld en maar 30% negatief, dan kunnen wij er toch wel van op aan dat over die onderwerpen een raadpleging zal plaatsvinden?

Het bestuur van de gemeenschap moet versterkt worden meldt de coalitie. Het spreekt van weinig vertrouwen bij Dorpsbelang in de bestuurlijk kwaliteiten van Eemnessers als zij voor het dagelijkse bestuur van Eemnes een beroep op een Wijdemeerder en een Hagenaar doet. Want zet DB hiermee niet heel duidelijke vraagtekens bij het vermogen van Eemnes en haar inwoners om de eigen broek op te houden?

Gelukkig kent en vertrouwt de VVD fractie wethouder Reijn, en spreekt de hoop uit dat de Haagse liberaal Ten Have, die ook nog eens voor de VVD op de kandidatenlijst voor de 2e kamer verkiezingen stond, zijn liberale afkomst niet zal vergeten en met regelmaat het verkiezingsprogramma van VVD Eemnes zal raadplegen. Wethouder Havinga wensen wij succes met de moeilijke taak om op een even adequate en alom gerespecteerde manier invulling aan het wethouderschap te geven als dat door haar voorgangster wethouder De Boer is gedaan.

Het akkoord is weinig concreet, het zal interessant zijn om te zien hoe de coalitiepartijen in de dagelijkse praktijk met dat programma en met elkaar zullen  omgaan. Immers, je kunt wel schrijven dat er extra BOA inzet komt, of dat de singels zo aangepast moeten worden dat er zwaar verkeer over geleid kan worden, maar hoe gaat dat betaald worden? Moet ook daarvoor Den Haag verlossing brengen? Of vallen deze zaken ook in de erg grote categorie “zaken die bekeken gaan worden”, zoals het inmiddels vijf jaar oude Braadkampplan?

Dat de VVD fractie zich niet kan vinden in de woningbouwplannen van de coalitie behoeft geen betoog. De aantallen die de coalitie voor ogen heeft staan in geen verhouding tot wat de werkelijke behoefte is. En zelfs particuliere terreinen worden als mogelijke inbreidingslocaties maar alvast in de coalitieplannen meegenomen.

Maar wij zijn niet alleen maar kritisch, wij zien ook enige zaken terug waarvoor deze fractie in het verleden het initiatief heeft genomen of een plan van harte heeft gesteund.

De versterking van de BEL organisatie en het streven naar meer regionale samenwerking zijn daar voorbeelden van, evenals de activiteit met schoolkinderen rond Prinsjesdag, het opnemen van de doortrekking van de Eikenlaan in de planologische planning, en het opstellen van een landbouwvisie.

Kortom wij zijn niet onder de indruk van dit akkoord. Want, samenvattend: de coalitie zet in op uitvoering van al vaststaande zaken, en zal wel bekijken of er meer of anders te doen is. 

De slotzin “dat de komende periode beleidsarm zal zijn” is een overbodige zin. Dat straalt het hele coalitieakkoord al uit.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl