Verkiezingsprogramma VVD Eemnes 2014-2018

Het is de kunst van de politiek om alle inwoners van onze gemeente te betrekken bij de vormgeving van het woon-, leef- en werkklimaat in Eemnes. De bevolking van Eemnes bestaat uit een diversiteit aan mensen.

mensenAl die verschillende mensen hebben wel een gezamenlijk belang; dat noemen we het algemeen belang en daar gaat de gemeente over. Hoe de gemeente dat algemeen belang invult en vorm geeft, hangt af van de politiek en de samenstelling van de gemeenteraad waarvoor u in 2014 gaat kiezen. Het is dus voor u en voor ons van groot belang dat u uw mening en wensen laat horen door middel van uw stem op een partij. Uiteindelijk gaat het om de manier waarop we samen onze gemeente laten functioneren.

De VVD Eemnes heeft daar een uitgesproken mening over.

minnehofWij denken dat u graag wilt wonen in dit dorp waarin het goede wordt behouden, maar waarin ook gewerkt wordt aan een moderne leefomgeving voor bestaande en toekomstige generaties. Wij noemen dit de “Ontwikkeling van Eemnes”.

Wij zijn er stellig van overtuigd dat onze aanpak een garantie is voor een beter Eemnes!

Om de Ontwikkeling van Eemnes te realiseren heeft de VVD in Eemnes voor de bestuursperiode van 2014 tot 2018 een duidelijke visie om voor u en met u ons dorp te besturen. Bij dit gemeentelijk beleid staan de begrippen Veilig, Verantwoordelijk en Duurzaam voorop. 

veiligvdtie560

 

1. Bestuur en Financiën

belkantoorDe gemeente moet zo zelfstandig mogelijk blijven voortbestaan. Het bestuur staat dicht bij de inwoners. Waar nodig zoeken we samenwerking met andere partners.

Wij willen een slagvaardig, modern en transparant bestuur met een deskundig en dienstverlenend ambtenarenapparaat.

Eemnes heeft altijd een goede financiële positie gekend en deze is nog goed. Door de bezuinigingen en maatregelen vanuit het Rijk wordt  ook Eemnes fors geraakt. Op de oude voet verder gaan is uitgesloten. Om zinvolle voorzieningen in stand te houden, mogelijk in aangepaste vorm, is brede ondersteuning van vrijwilligers noodzakelijk. De gemeente houdt, in overleg met bewoners, de regie. Zo willen wij onze gezonde financiële positie behouden zonder lastenverzwaringen.

Cruciale zaken zoals veiligheid, onderwijs en huisvesting/woningbouw moeten zoveel mogelijk deel blijven uitmaken van de publieke sector. Samenwerking met marktpartijen is soms wenselijk.

Lees ook: Bestuur en Financiën 

 

2. Wonen

Comfortabel, duurzaam en betaalbaar wonen is van levensbelang. De gemeente heeft de plicht om voor alle groepen in onze samenleving maatwerk te leveren en een vraaggerichte woningmarkt te realiseren. We willen andere wegen gaan bewandelen en meer regie voeren op volkshuisvesting. Particulier initiatief op de woningmarkt door bewonersgroepen dient te worden ondersteund.

wonenHet plan Zuidpolder wordt ingevuld met creativiteit, variatie en een duurzame visie.

Een evenwichtige samenstelling van de bevolking is een belangrijk gegeven om de sociale samenhang te borgen. Voor Eemnes is het nu dringend noodzakelijk om meer betaalbare woningen voor jongeren en jonge gezinnen te gaan realiseren.

Lees ook: Wonen

 

3. Ondernemen en werken

De gemeente heeft een faciliterende verantwoordelijkheid voor economische ontwikkeling. economiegroeiEemnessers moeten aan het werk komen en blijven. Bestaande ondernemingen moeten de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. En wij willen aantrekkelijke voorwaarden scheppen voor nieuwe ondernemers om zich in Eemnes te vestigen en nieuwe sectoren te bevorderen zoals duurzaamheidstechnologie, ICT en webwinkels.

Lees ook: Werken en Ondernemen

 

klimaatbeleidEemnes

 

4. Duurzaamheid

Wij gaan uitvoering geven aan ons Klimaatbeleidsplan om 25 % CO2 reductie te bereiken in 2020.

Wij moeten dus energie besparen (isoleren), zelf duurzame energie produceren (zonnepanelen, aardwarmte), energie neutrale nieuwbouw uitvoeren en duurzaamheidsleningen stimuleren.

Lees ook: Duurzaamheid en energiegebruik

 

 

Clusterschool15. Onderwijs

Onderwijs in Eemnes betreft basisonderwijs. Hiervoor hebben leerlingen en hun ouders een brede schoolkeuze. Wij zullen aandacht blijven vragen voor kwalitatief goed onderwijs met extra aandacht voor excellerende kinderen en kinderen met een leerachterstand.

Lees ook:  Jeugd

 

6. Zorg en Welzijn

Nederland vergrijst en ook Eemnes zal daar in toenemende mate mee te maken krijgen. Het doel is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Om dit te bereiken zal levensloop bestendig gebouwd worden. Bovendien moet de gemeente aandacht schenken aan moderne vormen van intensieve zorg voor ouderen en worden burgerinitiatieven voor ouderenzorg bevorderd en ondersteund.

raadsvoreDe gemeente is verantwoordelijk voor alle zorgvragenden. Vraaggerichte zorg moet zo lokaal mogelijk, b.v. door wijkteams, geboden worden. Daarover moeten afspraken gemaakt worden met zorgaanbieders.

Geld dat de gemeente ontvangt voor zorg moet ook aan zorg besteed worden.

In alle situaties staat zelfredzaamheid of wat u samen met anderen kunt doen centraal.

 

Lees ook:  Zorg en welzijn

en: Goede Gezondheid

 

7. Milieu, groen en historie

Eemnes is een groen dorp, dat willen we zo houden en zo mogelijk uitbreiden. In schone goed onderhouden wijken is het goed wonen. Alle belangrijke aanpassingen gebeuren in overleg met de bewoners.

Meentweg3De polder met landschappelijke waarden, het agrarisch erfgoed langs de Wakkerendijk en Meentweg, en de natuur in onze buitengebieden zijn gezichtsbepalende kenmerken van Eemnes. Onze agrariërs moeten voldoende ruimte krijgen voor hun eigen voortbestaan en om onze polder te onderhouden.

De inzameling van plastic is een enorm succes dat bewijzen de overvolle centrale containers en alle rommel daarom heen. Door plastic ook huis aan huis te gaan ophalen kan dit succes nog groter worden.

De gemeente moet inwoners tegemoet komen door voortvarend beleid te maken ten aanzien van fijnstof en geluid.

 

Lees ook: Landbouw en Natuur

en: Milieu, groen en historie

 

8. Mobiliteit

De aanleg van de snelle busverbinding (met halte bij Eemnes) over de A27 is een goede ontwikkeling, maar dat mag niet ten koste gaan van de huidige verbindingen naar Hilversum, Baarn, Bussum en Laren/Blaricum.

fietspadGoede en veilige fietsroutes moeten mensen verleiden om vaker de fiets te nemen.

 

 

 Lees ook: Mobiliteit en bereikbaarheid

 

9. Sport, Kunst en Cultuur

Goede sportfaciliteiten moeten worden behouden. Subsidies voor sport en cultuur moeten gericht zijn op de jeugd.

VVD Eemnes heeft gekozen om bij te dragen aan een BEL zwembad en dat moet nu snel gerealiseerd worden.

hiltbib

Jaarlijks gaat er veel geld naar De Hilt en naar de Bibliotheek. Beide zijn belangrijke voorzieningen voor Eemnes. Die voorzieningen willen we zeker houden, maar als het kan met minder kosten. Integratie van deze functies, in één gebouw wordt overwogen.

Kunst en cultuur projecten zijn de afgelopen jaren toegenomen. Wij willen dit blijven ondersteunen.

 

Lees ook:  Sport, Kunst en Cultuur

 

10. Veiligheid

Wij zijn een relatief veilige gemeente en dat willen we ook zo houden. U en uw eigendommen moeten worden gerespecteerd, waarbij iedereen ook zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor zijn veiligheid.

buurtpteventie

 

Buurtpreventie projecten moeten veel meer ondersteund worden.

Lees ook: Veiligheid

Aanvullende gegevens