Welkom bij de VVD Eemnes

De raad van 27 mei 2013


Hoofdzaak van de avond was de besluitvorming over het BEL zwembad. En wat zelden gebeurt, de laatste jaren, was een unaniem besluit daarover! Later deze maand zal duidelijk worden of Blaricum en Laren het ook met ons eens zijn.

Wat vooraf ging

Op 13 mei vergaderden de Eemnesser fractievoorzitters in het presidium. Hier kwam de onduidelijkheid over het zwembad en noodzaak dat alle drie BEL gemeenten wel eenzelfde besluit moeten gaan nemen naar voren. Geadviseerd werd om voor de raadsvergaderingen een informele avond met alle BEL raden te organiseren. Dat lukte.

Op woensdag 22 mei verzamelden zich een 40 tal raads- en commissieleden uit de BEL gemeenten in de raadszaal van Laren. De voorzitter van de stuurgroep, Jaap Bood, gaf eerst nog kort uitleg van wat er nu allemaal voorlag en daarna was het de beurt aan alle raadsleden. Maria Klingenberg (CDA Laren, oppositie partij) kwam onmiddellijk met een voorstel. Dit voorstel had zij de laatste dagen met bijna alle BEL fracties besproken, behalve met de coalitie fracties in Laren (VVD en Larens Behoud). Die werden dus behoorlijk voor het blok gezet.

Klingenberg stelde voor om te kiezen voor de SBL variant A. Hierbij gaat de stichting die nu de Biezem beheert een nieuw 25m bad bouwen op de plek van het huidige buitenbad. Daarna wordt het recreatie bad gerenoveerd en het oude 25m bad afgebroken.

Uit optimistische berekeningen blijkt dat er dan straks een jaarlijks exploitatie te kort zal zijn van ongeveer € 400.000. Die tekorten moeten opgebracht worden door de drie gemeenten. Op basis van gebruikscijfers uit het verleden is er een verdeling voorgesteld van 50% Laren, 33% Eemnes en 17% Blaricum. Met name uit Blaricum waren er al signalen gekomen dat men niet met een open einde regeling wilde instemmen. Om die reden stelde Klingenberg nu voor om het risico voor een hoger exploitatie tekort bij de gemeente Laren te leggen. De bijdrage van Eemnes komt dan jaarlijks op maximaal € 133.000 en voor Blaricum op maximaal € 66.000.

Als er tegenvallers zijn, bijvoorbeeld veel minder bezoekers dan geschat, dan komt het financiële risico daarvan dus volledig bij Laren te liggen.

Aansluitend op het voorstel van Klingenberg maakte de VVD Eemnes duidelijk dat wij kiezen voor minimaal een 25m bad en een recreatie bad. We kunnen ons dus vinden in Variant A. Verder willen we wel mee betalen, maar dan willen we ook zeggenschap. Heel belangrijk was voor de VVD Eemnes ook dat het zwembad open moet blijven. Geen zwembad loze periode! Daaruit vloeit voort dat er maar één oplossing is namelijk samenwerken met SBL. Er volgde een instemmend applaus.

Vanuit Blaricum en Eemnes werd er door verschillende fracties instemmend gereageerd op het voorstel van Klingenberg. De coalitie partijen in Laren hielden zich echter op de vlakte. Maar na een onderonsje met Burgemeester Roest werd er vanuit deze fracties duidelijk gemaakt dat zij zich bij de overgrote meerderheid aansluiten.

De meesten gingen daarna tevreden naar huis. De Larense coalitie vergaderde echter nog verder met enkele college leden. Maar waar dat over ging …

Na deze avond stuurde Laren een brief naar Eemnes en Blaricum waarin zij bevestigden met het Klingenberg voorstel in te kunnen stemmen.

Het college van Eemnes moest toen aan het werk om het raadsvoorstel zo aan te passen dat dit voorstel ook helder verwoord werd. Tot maandag middag 13.01 uur had men daarvoor nodig. Binnen een uur was er contact tussen verschillende fractie voorzitters en kwamen die tot de conclusie dat het voorstel niet correct en niet volledig was.

Onduidelijk in het voorstel was, wat Variant A nu precies inhoudt en aan welke andere eisen/kaders voldaan moet worden.  Verder is het ongewenst dat zonder instemming van de raad concessies gedaan kunnen worden aan de uitgangspunten. Dat Eemnes en Blaricum ook zeggenschap willen was ook niet meegenomen.

Om dit alles te corrigeren heeft de VVD Eemnes binnen enkele uren een amendement voorbereid.

BEL zwembad in de raad van Eemnes.

Ons amendement en het voorstel werden tegelijk behandeld. Op hoofdlijnen was er ook onmiddellijk overeenstemming. Enige verwarring ontstond over de Eemnesser bijdrage in geval het exploitatie tekort in de toekomst veel minder zou zijn dan € 400.000. Volgens Burgemeester van Benthem bleven wij dan ook € 133.000 betalen. De raad was het daar niet mee eens en de tekst werd verduidelijkt: We betalen 33% van het exploitatietekort met een maximum van € 133.000.

De VVD wil graag dat er alleen nog duurzaam en energie neutraal gebouwd wordt. Deze eis was daarom ook aan het amendement toegevoegd. Helaas vonden alle andere partijen dit te ver gaan en moesten de woorden “zoveel mogelijk”  worden toegevoegd.

Het college reageerde uitermate positief op het amendement. Je vraagt je dan wel af waarom ze het zelf dan oorspronkelijk niet beter geformuleerd hadden?

Uiteindelijk werd het amendement volledig opgenomen in het raadsbesluit en daar stemde de hele raad mee in.

Het CDA gaf aan een kandidaat te hebben met een bouwkundige achtergrond die wel namens Eemnes in de stichting wil participeren.

En als Blaricum en Laren later deze maand ook instemmen dan lijkt er weer een toekomst te zijn voor een BEL zwembad.

Andere onderwerpen

De exploitatie dorpshart stond weer op de agenda. De stukken waren nu wel volledig maar inhoudelijk niet gewijzigd. Er is met budgets geschoven en elk vergelijk met voorgaande jaren is onmogelijk. Als raadslid kunnen we daardoor onze controlerende taak niet vervullen. De VVD stemde daarom tegen dit voorstel. Alle andere fracties dringen er wel op aan dat het voortaan beter moet maar vinden het minder ernstig en stemden wel in.

In een schriftelijke vraag van de PvdA kwam de uitbreiding van Stal Rieder aan de Goyergracht Noord weer ter sprake. DorpsBelang is tegen deze ontwikkeling en het heeft er alle schijn van dat Wethouder Van IJken alles doet om deze ontwikkeling te vertragen of onmogelijk te maken. Een onafhankelijk verkeersonderzoek dat in opdracht van de Stalhouder is gemaakt wordt niet vertrouwd en dus door de gemeente, maar op kosten van de stalhouder, nog eens overgedaan door een bureau waar de gemeente altijd zaken mee doet. Helaas, voor Van IJken, geven beide onderzoeken dezelfde uitkomst namelijk dat uitbreiding geen probleem is.

Van IJken is echter nog niet uit onderzocht. Het moet nu bekeken worden of het landschappelijk en stedenbouwkundig allemaal wel kan. Als je de stal nu bezoekt dan is het voor iedereen duidelijk dat er wat moet gebeuren en dat met elke vernieuwing het er al snel landschappelijk op vooruit zal gaan. Om dat in te zien zijn echt geen dure onderzoeksrapporten nodig.

Al jaren geven streek- en structuurplan aan dat dit soort ontwikkelingen in dit gebied prima kunnen. De recente nota Economische zaken van de gemeente Eemnes geeft ook aan dat dit soort ontwikkelingen mogelijk gemaakt moeten worden.

Van IJken denkt er helaas anders over.

Aanvullende gegevens