Welkom bij de VVD Eemnes

De raad van 25 maart 2013


Kwaliteit bestuur Eemnes beneden de maat.

Dat is onze trieste conclusie als je de raadsvergadering beschouwt. Bij bijna alle besluiten zitten er duidelijke fouten in de voorstellen of zijn de voorstellen nodig omdat er in het verleden fouten zijn gemaakt.

Verder is de informatievoorziening naar de raadsleden in veel gevallen niet voldoende. Als raadslid vraag je je dan ook af of je de controlerende taak wel goed kunt uitvoeren. En dit is dan weer één van de redenen waarom Niels Rood (D66) de raad gaat verlaten.

 

Extra krediet Dans en Ballet studio Eemnes.

Al eerder is besloten dat de gemeente op de plek van de oude voetbal kantine een gebouw gaat realiseren dat verhuurd gaat worden aan de dansschool. Bij het oorspronkelijke besluit ging de gemeente er van uit dat de BTW teruggevorderd kon worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze aanname niet juist is geweest. Er is nu een extra krediet nodig van € 91.000. Door een voordeel bij de aanbesteding en een lagere rente valt het allemaal nog wel mee.

Maar het feit dat er oorspronkelijk een verkeerd besluit is genomen op basis van een verkeerde aanname blijft! De mogelijkheid van BTW verrekening had toch simpel gecontroleerd kunnen en moeten worden? Waarom is dit niet gebeurd? 

 

Verordening WMO voorzieningen.

“Gemeenten hebben een resultaatverplichting wanneer het gaat om inwoners in staat te stellen een huishouden te voeren, zich in en om de woning te verplaatsen, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel, medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aangaan. Daar waar personen op deze terreinen beperkingen ondervinden en niet in staat zijn om in eigen oplossingen te voorzien, heeft het college de plicht om compenserende maatregelen (voorzieningen) te treffen.”

In de WMO verordening worden de duidelijke spelregels vastgelegd. Deze verordening is opgesteld samen met gemeenten uit de regio Gooi en Vecht. En je zou denken dat het dan wel goed zou zijn.

Een burger met verstand van zaken, de heer Henk Potman, heeft het allemaal eens bestudeerd en stuurde een lijstje met een aantal serieuze opmerkingen naar de commissie. Sommige opmerkingen zijn helemaal niet zo ingewikkeld en heel erg praktisch. Zo staat er in de verordening dat je mondeling een gesprek kunt aanvragen. Maar kan dat ook telefonisch? De commissie concludeerde dat het goed zou zijn als de wethouder al deze opmerkingen mee zou nemen en de verordening er op zou aanpassen.

Helaas komt er daarna een schriftelijk antwoord waarvan alleen de toonzetting al je de haren ten berge doen rijzen! Inhoudelijk worden ongeveer alle opmerkingen afgewezen. Mondeling is het zelfde als telefonisch lezen we. Dat is handig om te weten voor als u nog eens mondeling examen moet doen! 

In het afgelopen weekend ontstond er een heftige e-mail wisseling over deze situatie tussen verschillende raadsleden. Het college werd blijkbaar ook op de hoogte gebracht en Potman werd in alle haast nog eens uitgenodigd voor een gesprek met een ambtenaar. Het hielp allemaal niets. Er kwam geen gecorrigeerd voorstel.

D66 diende daarop een aantal amendementen met wijzigingen in. Die werden door de hele raad omarmd. Wethouder Wondergem probeerde uit te leggen dat de wijzigingen wel eens juridische gevolgen konden hebben, maar de raad was er niet van onder de indruk. Het hele voorstel werd toen teruggenomen en zal opnieuw in de commissie en raad (april? of mei?) behandeld worden.

 

Dubbellaags ZOAB op de A27

In november 2012 heeft Rijkswaterstaat te kennen gegeven onder bepaalde voorwaarden wel mee te willen werken aan de aanleg van dubbellaags ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) op de A27. Dubbellaags ZOAB is stiller en daardoor ontstaat er minder geluidoverlast. Nu, vier maanden later, stelt het college voor om samen met Laren en Blaricum dit voorstel maar eens te gaan bestuderen. Erg veel haast is er blijkbaar niet en dat is wel vreemd want hierdoor zou een deel van de ophoging van de geluidwal ter hoogte van de volkstuinen kunnen vervallen wat een besparing geeft van € 350.000 en waarvan de aanleg al gepland is en de aanbesteding loopt.

De PvdA loopt achter hun eigen wethouder aan en vinden het allemaal wel prima.

DorpsBelang heeft wel moeite dat mogelijk de ophoging van de geluidwal vertraagd wordt. Er moet daarom in september een duidelijk voorstel voorliggen.

CDA heeft zelf het wegdek van de A27 eens geïnspecteerd en concludeerde dat dit wel aan renovatie toe is. Rijkswaterstaat moet dus aan het werk en dit is natuurlijk een aardige zet om Eemnes te laten mee betalen.

De VVD Eemnes is ook verbaasd dat Rijkswaterstaat ineens zo meegaand is. Het lijkt wel een sprookje. Maar aangezien het nutteloos verhogen van het noordelijk deel van de geluidwal voorlopig wordt uitgesteld is dit onderzoek wel acceptabel. We geven wel mee dat de kosten voor dit dubbel ZOAB straks niet verhaald moet worden op een lagere geluidsafscherming voor de Zuidpolder. Volgens de planning worden 10% van de woningen daar gebouwd in een zone waar de geluidsoverlast eigenlijk te hoog is en waarvoor een ontheffing moet worden gegeven. Mogelijk dat dit met een scherm op de oorspronkelijke hoogte, en als extra maatregel dubbel ZOAB, kan worden voorkomen!

D66 vraagt zich af waarom er weer een duur adviesbureau moet worden ingehuurd. De effecten van ZOAB zijn bekend evenals de kosten. Een kosten baten analyse zou dus ook ambtelijk gemaakt kunnen worden. De VVD Eemnes is het hiermee eens.

En met al deze opmerkingen gaat het college nu aan het studeren.

 

BEL zwembad.

Via een motie, ingediend door alle partijen in de raad, werd dit punt op de agenda gezet. De raad ergert zich er aan dat er tot nu toe nauwelijks overleg is geweest met de stichting die de laatste jaren De Biezem beheert. Deze stichting heeft zelfs een plan gemaakt voor renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw waardoor het zwembad open kan blijven.

Wethouder Bood is nu de voorzitter van de stuurgroep Bel zwembad. Hij geeft aan inmiddels vier maal in de week met zijn collega’s te overleggen hierover. En tevens geeft hij aan de motie te willen overnemen.

We zijn benieuwd maar zijn bang dat het al te laat is. Op 15 juni gaat het bad dicht en daarvoor zouden er dan dus al besluiten genomen moeten worden.

 

Memo Brand Meentweg

Op het laatste moment is er nog een memo van Burgemeester van Benthem aan de raadsagenda toegevoegd. Hierin wordt uitgelegd waarom niet de rietspecialisten uit Laren zijn opgeroepen maar die uit Cothen. Er wordt geconstateerd (zonder echte onderbouwing) dat het voor de bestrijding van de brand niet zou hebben uitgemaakt als Laren wel was opgeroepen en al een half uur eerder dan Cothen aanwezig was geweest. Maar de conclusie is wel dat het een volgende keer anders moet! De beide brandweer regio’s gaan dit nu in een convenant regelen.

 

Vragen.

De VVD Eemnes heeft een vraag gesteld over het energiegebruik van het BEL kantoor. Weer blijkt volgens dit antwoord dat de BEL instaat is om energie uit water te maken. Er wordt 153.000 m3 grondwater onttrokken en daarmee besparen we  60 ton CO2 lezen we. Helaas kan dit niet en klopt dit ook helemaal niet. We hebben op 11 maart het achterliggende dossier opgevraagd waaruit dit alles zou moeten blijken. Men is nu al twee weken aan het zoeken en verzamelen.

Medio maart 2013 worden de bomen op de Braadkamp gepland lezen we op een vraag over de bomen en de markt op de Braadkamp. Het zal wel medio april worden denken we. Op onze vraag hoeveel marktkramen er uiteindelijk op de markt komen te staan komt geen antwoord. Door alle gedoe zijn er inmiddels drie marktlieden vertrokken, maar met de bomen, het gebrek aan parkeerplaatsen en de ruimte voor het terras bij de Chinees zal er weinig ruimte zijn voor nieuwe kramen denken we.

De PvdA heeft scherpe vragen gesteld over het kunstwerk bij de Minnehof. Naast de antwoorden wordt er een toelichting gegeven van 2 pagina’s! Geïnteresseerden kunnen HIER het hele verhaal lezen. Er verandert niets meer aan. Het plastische beeld van Pépé Grégoire genaamd “De Ontmoeting”, in de volksmond “De Neus”, komt voor het reisbureau te staan. Als goedmakertje komt er mogelijk nog wel een goedkoper beeld van een grutto ergens anders in Eemnes.

De provincie betaalt trouwens de helft, € 15.000, mee aan dit beeld. In een gemeentelijk antwoord aan de VVD fractie werd een bedrag van slechts € 5.000 genoemd. Maar ook hier was de kwaliteit van de informatie voorziening weer eens ondermaats.

Bij de VVD vragen over de papieren knipselkrant was dit ook het geval. Er stond wel een stuk in de digitale vergaderomgeving maar het antwoord ontbrak volledig. Er bleek wel een antwoord te zijn maar dat was blijkbaar ergens op een bureau blijven liggen. Gelukkig kon de secretaris het nog terug toveren. Het antwoord is verrassend! Nog steeds is men niet in staat om krantenknipsels digitaal te verwerken en op te slaan.  Wat voor alle raadstukken, memo’s, rapporten, brieven en vragen wel kan, kan voor krantenknipsels niet! Niels Rood vraagt zich nog af of het nu zo moeilijk is om op het kopieer apparaat op de knop scannen te drukken in plaats van op kopiëren? Volgens de portefeuillehouder kan dat zo.

Om aan deze discussie een einde te maken heeft het  college wel doorgedacht. Aangezien de meeste kranten ook wel digitaal beschikbaar zijn is de toegevoegde waarde van de papieren knipselkrant veel minder dan vroeger. Per 1 september wil men de knipselkrant daarom afschaffen. Vanuit de raad wordt gevraagd waarom je dan nog wacht tot 1 september? Daarop wordt besloten om onmiddellijk te stoppen. De vragen van de VVD Eemnes zorgen dus voor een duurzaam en kostenbesparend besluit!

Aanvullende gegevens