Welkom bij de VVD Eemnes

De raad van 28 januari 2013


Hoe het college voortmoddert en DorpsBelang en PvdA het allemaal niet erg genoeg vinden.

Fusie?

Bij een hamerstuk over de Rekenkamer wil de PvdA in eens toch iets zeggen. Ze hebben in Laren gehoord dat de Rekenkamer gaat onderzoeken wat de financiële gevolgen van een gemeentelijke fusie van de BEL gemeenten zouden zijn. De PvdA geeft nu aan ook graag dit onderzoek te willen. De PvdA afdelingen gaan binnenkort al fuseren tot één BEL afdeling. Zelfs minister Plasterk komt daarvoor naar het Gooi. Die PvdA minister gaat toevallig ook over gemeentelijke fusies! Wat de PvdA betreft zal dat dus wel de volgende stap zijn!

Communicatienota.

Over gemeentelijke communicatie is al veel gezegd en geschreven. De praktijk blijkt altijd toch weer anders te zijn. De huidige nota is ruim 4 jaar oud en omdat Laren en Blaricum ook aan vernieuwing toe zijn komt er nu een gezamenlijke nota. Ook de nieuwe (social) media worden daarin meegenomen. De VVD Eemnes had liever eerst een evaluatie van de oude nota gezien. Toegezegd wordt dat in het proces die evaluatie wel wordt meegenomen.

Bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder.

Voor de nieuw te realiseren woonwijk Zuidpolder is een bestemmingsplan gemaakt. Een bestemmingsplan wat eigenlijk niet zoveel voorstelt want er staat nog geen woning in!  Die worden later via een wijziging (uitwerkingsplan) nog toegevoegd. Op een leeg plan kun je bijna geen bezwaren hebben en er zijn dan ook maar drie zienswijzen (bezwaren) binnengekomen. Helaas is het college vergeten om de indieners van de zienswijzen te informeren over het afwijzen van hun voorstellen. Dat hun bezwaren in de commissie vergadering van 16 januari werden besproken en dat daar ingesproken kon worden is hun ook niet verteld. Volgens Van IJken hoeft dat wettelijk ook allemaal niet en is er dus niets aan de hand. Volgens de VVD Eemnes is dit gewoon onbehoorlijk bestuur. Na aandringen geeft het college aan contact met de indieners te gaan opnemen en het foutje uit te gaan leggen (en misschien gaat dit wel vergezeld van een bloemetje?).

Bij een bestemmingsplan is er in Eemnes altijd eerst een inspraak ronde. Daarna kunnen er formeel nog zienswijzen worden ingediend die door de gemeenteraad moeten worden beoordeeld en uiteindelijk is er nog een bezwaar procedure bij de Raad van State mogelijk. Inwoners hebben dus drie mogelijkheden om de plannen te corrigeren.

Bij een uitwerkingsplan zijn deze mogelijkheden veel minder.

Het eerste uitwerkingsplan dat gemaakt gaat worden is voor 60 woningen. De VVD Eemnes is van mening dat hiervoor een vergelijkbare procedure gevolgd moet worden als voor een bestemmingsplan. De bevoegdheid voor een uitwerkingsplan ligt echter volledig bij B&W en de raad heeft er formeel niets meer over te zeggen. Inmiddels hebben B&W aangegeven dat de commissie en raad wel betrokken zullen worden bij de plannen. En de inwoners kunnen zienswijzen indienen bij B&W. Er zijn dan twee correctie mogelijkheden. Voor de VVD is dit niet voldoende. Volgens de inspraakverordening wordt er voor belangrijke zaken altijd een extra inspraakmogelijkheid gegeven. 60 woningen kun je niet zien als een ondergeschikte wijziging! We vragen of het college dit met ons eens is.

Na een schorsing tovert Wethouder van IJken in eens een “Open Plan Proces” uit de hoed. Iedereen kan daar aan meedoen en gezamenlijk wordt dan het plan gemaakt. Organisaties als b.v. de Fietsersbond zullen speciaal worden uitgenodigd. Dit komt dan in de plaats van een inspraakronde. Het klinkt goed maar we hadden liever wat meer informatie vooraf gehad. Bijvoorbeeld in een Plan van Aanpak wat al vaak beloofd en toegezegd is maar wat er nog steeds niet is.

Als de burgemeester dan ook nog toezegt om te kijken hoe dit open plan proces juridisch kan worden vastgelegd dan geeft de VVD Eemnes dit plan het voordeel van de twijfel en wordt er unaniem besloten.

Grondaankoop Zuidpolder.

Een totaal onbegrijpelijk voorstel over iets heel simpels! Als je het voorstel leest dan koopt de gemeente een stukje grond en vervolgens kopen we het nog een keer van iemand anders die het niet eens heeft! Volgens de uitleg van de wethouder is het een gewone ABC constructie. Maar waarom schrijf je dat dan niet op? De intentie is duidelijk. Deze grond is nodig voor het ontwikkelen van Zuidpolder en het bedrijventerrein. Unaniem stemmen we in maar wensen voortaan wel heldere voorstellen.

 CDA Motie betreffende 6 minuten zones.

Elk jaar krijgt 1 op de 1000 inwoners een hartstilstand. Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten van levensbelang. Hulp bieden binnen 6 minuten redt levens. Buiten het tijdig beginnen met beademen en reanimeren is een AED (Automatische Externe Defibrillator) een onmisbaar instrument om iemand met een hartstilstand te redden. Ingrijpen binnen 6 minuten verhoogt de levenskans naar 25%. Om die reden wil de hartstichting van Nederland één grote 6 minutenzone maken. Een 6 minutenzone is een gebied waar het mogelijk is om alle handelingen uit te voeren die nodig zijn bij een hartstilstand.

Raadsbreed wordt het college opgedragen te onderzoeken hoe en welke middelen noodzakelijk zijn om in Eemnes te komen tot 6 minutenzones en hierover een uitgewerkt voorstel aan de raad te doen.

Motie van afkeuring (Van D66, VVD en CDA).

Er is in de afgelopen weken weer zoveel mis gegaan dat de oppositie partijen besloten hebben om een duidelijk signaal af te geven dat het zo niet langer kan.

  • Een extern opgesteld Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs in Eemnes dat door de wethouder stiekem geheim gehouden werd;
  • De klimaatproblemen in de Clusterschool die nog steeds niet opgelost zijn;
  • Zorgwekkende zaken op het Ocriet terrein waar de raad ineens overhaast besluiten over moet nemen terwijl dit al maanden bekend is;
  • Een ondernemer die 2 jaar op een antwoord moet wachten en dan iets krijgt wat hij niet gevraagd heeft;
  • Een duurzaamheidsmedewerker die niet mag praten met de agrarische ondernemers;
  • Dat mensen die zienswijzen indienen op een bestemmingsplan niet geïnformeerd worden over de antwoorden en verdere procedure;
  • Het toevoegen van 40 woningen in een bestemmingsplan zonder de omwonenden te informeren;
  • En een wethouder verkeer die in een commissie vergadering botweg aangeeft niet met de bewoners van de polder te willen praten over de evaluatie van de afsluiting van de polderwegen.

Het college komt met een schriftelijke reactie van 3 pagina’s. Er staan volgens hen vele onjuistheden in de motie. En op één punt na vinden ze dat ze het eigenlijk allemaal wel goed hebben gedaan. Zelfs de DorpsBelang- en PvdA fractie geven echter aan dat veel zaken best wel beter en scherper zouden kunnen. Maar ze vinden dit allemaal niet erg genoeg om een motie van afkeuring te steunen.

We zullen zien of het college hier scherper van wordt. Anders zou het zomaar kunnen dat er volgende maand weer een vergelijkbare motie op tafel komt.


 

Aanvullende gegevens